اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 372752

شناسه ملی: 10320223026

تاریخ ثبت: 1389/02/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/02/01

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران فلکه دوم شهران خ کوهسار خ مطهری ک قدس

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/01:

2,060,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/10:

2,040,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/01:

2,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای جواد زلفی گل به شماره ملی 051995XXXX به شماره شناسنامه 6 تاریخ تولد 14/1/55 فرزند بخشعلی با پرداخت مبلغ 000/20 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/040/2 ریال به مبلغ 000/060/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بیگ علی نوری صادقلو به شماره ملی 509964XXXX و آقای داود نوری صادقلو به شماره ملی 509988XXXX و آقای جواد زلفی گل به شماره ملی 051995XXXX . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بیگ علی نوری صادقلو به شماره ملی 509964XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای داود نوری صادقلو به شماره ملی 509988XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای جواد زلفی گل به شماره ملی 051995XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای جواد زلفی گل به شماره ملی 051995XXXX بسمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 9/12/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 10/3/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای داود نوری صادقلو به شماره ملی 509988XXXX به شماره شناسنامه 173 تاریخ تولد 21/1/1366 فرزند علی النقی با پرداخت مبلغ 000/20 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. آقای محمود کلانی به شماره ملی 004943XXXX به شماره شناسنامه 4280 تاریخ تولد 1/12/1334 فرزند عباسقلی با پرداخت مبلغ 000/20 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/040/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بیگ علی نوری صادقلو به شماره ملی 509964XXXX و آقای داود نوری صادقلو به شماره ملی 509988XXXX و آقای محمود کلانی به شماره ملی 004943XXXX . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بیگ علی نوری صادقلو به شماره ملی 509964XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای داود نوری صادقلو به شماره ملی 509988XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود کلانی به شماره ملی 004943XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود نوری صادقلو به شماره ملی 509988XXXX به سمت مدیر عامل. 4 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری لوله کشی گاز صنعتی تجاری و منازل طراحی و احداث فضای سبز خرید گل و گیاه کارهای عمرانی و ساختمانی خرید و نصب نرده های آهنی و بتنی لوله کشی آب و تاسیسات خرید و نصب چراغ و برق کاری و کف پوش و لوازم ورزشی و بازی جوشکاری و نقاشی نصب آبنما خرید و نصب نیمکت سطل زباله جدول پل عابر امور مربوط به ساخت و ساز و ابنیه اعم از چوبی فلزی بتنی انبوه سازی معماری نصب سازه های فلزی راه سازی راه و باند جاده سازی پل سازی و سدسازی. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 28/3/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/2/1389 تحت شماره 372752 و شناسه ملی 103202XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/2/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری لوله کشی گاز صنعتی تجاری و منازل طراحی و احداث فضای سبز خرید گل و گیاه کارهای عمرانی و ساختمانی خرید و نصب نرده های آهنی و بتنی لوله کشی آب و تاسیسات خرید و نصب چراغ و برق کاری و کف پوش و لوازم ورزشی و بازی جوشکاری و نقاشی نصب آبنما خرید و نصب نیمکت سطل زباله جدول پل عابر. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم شهران ـ خ کوهسار ـ خ مطهری ـ ک قدس ـ پ 24 ـ واحد 8 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای وحید نوری صادقلو به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای بیگ علی نوری صادقلو به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای حمیدرضا نوری صادقلو به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای بیگ علی نوری صادقلو به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی