اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 11240

شناسه ملی: 10570013426

تاریخ ثبت: 1389/06/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: قزوین خیابان فردوسی شمالی روبروی پمپ بنزین نبش کوچه فروشگاه تعاونی مخابرات

تاریخ تاسیس: 1389/06/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/18:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/14:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ نام شرکت از شرکت گلپویه سیر قزوین با مسیولیت محدود به شرکت خدمات مسافرت و جهانگردی و زیارتی گلپویه سیر قزوین با مسیولیت محدود تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ بند اول ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت ترتیب تورهای زیارتی و سیاحتی داخل و خارج از کشور طبق مقررات (ک.ج.ا.ا) اصلاح گردید. ش 1883857 رییس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/18:

شرکت فوق در تاریخ 18/6/89 تحت شماره 11240 و شناسه ملی 105700XXXX6 این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/6/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: 1 ترتیب تورهای سیاحتی داخلی و خارج از کشور طبق مقررات (ک.ج.ا.ا). 2 احداث و یا اجاره هتل مهمانسرا، رستوران مجتمع های گردشگری در هر یک از نقاط استان قزوین 3 اجاره ناوگانهای مسافرتی زمینی دریایی از شرکتهای داخلی و خارجی به منظور اجرای تورهای مورد نظر. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: قزوین خیابان فردوسی شمالی روبروی پمپ بنزین نبش کوچه فروشگاه تعاونی مخابرات پلاک 95 کدپستی 341394XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال نقدی 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم افسانه بشیری به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای رحیم احمدی به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی