اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5581

شناسه ملی: 14007486596

تاریخ ثبت: 1396/12/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 9414635611

تاریخ تاسیس: 1396/12/22

آدرس: استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد بخش مرکزی شهر بجنورد پمپ بنزین کوچه شهیدان نظم بجنوردی -LSB- ایمان 3 -RSB- بن بست پیمان طالبیان پلاک 11 طبقه دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/22:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا اصلی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعلی محمدی هاشمی به شماره ملی 068032XXXX و عیسی کاوانلویی به شماره ملی 524943XXXX و زهرا حسن پور به شماره ملی 524943XXXX برای مدت باقی تصدی(تا تاریخ 22/12/1398 ) انتخاب گردیدند. ـ سینا صفری به شماره ملی 067047XXXX به سمت بازرس اصلی و جواد حیدری کهنه اوغاز به شماره ملی 067026XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 970718XXXX25840 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی محمدی هاشمی به شماره ملی 068032XXXX به سمت مدیرعامل و عضواصلی هییت مدیره و عیسی کاوانلویی به شماره ملی 524943XXXX به سمت رییس هییت مدیره و زهرا حسن پور به شماره ملی 524943XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا اقای سیدعلی محمدی هاشمی (مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره) و اوراق عادی ونامه های اداری با امضای سیدعلی محمدی هاشمی (مدیرعامل و عضواصلی هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970718XXXX90732 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/22:

تاسیس شرکت سهامی خاص پندار شکیب خسرو پاکان سترگ در تاریخ 22/12/1396 به شماره ثبت 5581 به شناسه ملی 140074XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: پندار شکیب خسرو پاکان سترگ شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: نگهداری فضای سبز، آشپزخانه و رستوران و خدمات عمومی شامل نامه رسانی تلفنچی، نظافتی و تامین نیروی انسانی در خصوص موضوع فعالیت خدمات و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ شهر بجنورد ـ پمپ بنزین ـ کوچه شهیدان نظم بجنوردی [ایمان 3 ] ـ بن بست ((پیمان طالبیان)) ـ پلاک 11 ـ طبقه دوم ـ کدپستی 941463XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 968691XXXX4954 مورخ 06/12/1396 نزد بانک ملی شعبه ممتاز با کد 8691 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هییت مدیره آقای مهدی خبازان به شماره ملی 067016XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا زارعی به شماره ملی 067029XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن خبازان به شماره ملی 067057XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های اداری با امضا محسن خبازان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سینا صفری به شماره ملی 067047XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای غلامرضا صفری به شماره ملی 093754XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961222XXXX15622 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی