اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 587

شناسه ملی: 14004464360

تاریخ ثبت: 1393/07/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: پاوه ، خیابان امام محمد غزالی ، روبروی اداره برق

تاریخ تاسیس: 1393/07/22

کد پستی: 6791993385

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 05/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از محل آورده های غیر نقدی سهامداران و به استناد گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره 158 پ مورخ 27/12/1397 از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/681/1 ریال منقسم به 16810 سهم بانام عادی 000 , 100 ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980215XXXX40982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانمها نسیبه عزیزی به شماره ملی 322007XXXX و شنو قادری به شماره ملی 323072XXXX و سمیه قادری به شماره ملی 323082XXXX ، آقای احسان قادری به شماره ملی 323082XXXX و آقای سید انس عزیزی به شماره ملی 322012XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 3 سال و خانم شبنم فیاضی به شماره ملی 325525XXXX و خانم مریم سادات موسوی به شماره ملی 393274XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای دانا ویسی به شماره ملی 323083XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سعدی رحمانی به شماره ملی 323059XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970425XXXX13651 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم نسیبه عزیزی به شماره ملی 322007XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم شنو قادری به شماره ملی 323072XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیه قادری به شماره ملی 323082XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای سیدانس عزیزی به شماره ملی 322012XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احسان قادری به شماره ملی 323082XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا آقای احسان قادری( مدیرعامل ) وخانم نسیبه عزیزی(رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا آقای احسان قادری ( مدیرعامل)و مهر شرکت معتبر است. ش 970425XXXX06763 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/22:

برابر نامه شماره 372/93 ـ 9/6/93 اداره محترم تعاون روستایی شهرستان پاوه منظم به مدارک پیوستی در تاریخ 22/7/93 شرکت تعاونی مرقوم در دفاتر داخلی ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ به لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ نام و نوع شرکت: قزل سر کوه پاوه (کشاورزی، تولیدی) 2 ـ موضوع شرکت: پرورش ماهی سردابی و آبزی پروری 3 ـ مرکز اصلی شرکت: پاوه، خیابان امام محمد غزالی، روبروی اداره برق کدپستی 679199XXXX 4 ـ مشخصات موسسین شرکت: 1 ـ آقای احسان قادری فرزند کامل متولد 1364 به ش ش 163 با کد ملی 323082XXXX صادره پاوه 2 ـ خانم نسیبه عزیزی فرزند سید عبدالقادر متولد 1369 به ش ش و کد ملی 322007XXXX صادره پاوه 3 ـ خانم شنو قادری فرزند عثمان متولد 1362 به ش ش 208 با کد ملی 323072XXXX 4 ـ خانم سمیه قادری فرزند کامل متولد 1365 به ش ش 629 با کد ملی 323082XXXX صادره پاوه 5 ـ آقای سید انس عزیزی فرزند سید عیدالقادر متولد 1372 به ش ش و کد ملی 322012XXXX صادره پاوه 6 ـ آقای دانا ویسی فرزند مراد متولد 1366 به ش ش 1487 با کد ملی 323083XXXX صادره پاوه 7 ـ آقای سعدی رحمانی فرزند محمد متولد 1344 به ش ش 772 و کد ملی 323059XXXX صادره پاوه همگی به آدرس محل دفتر شرکت تعاونی. 5 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 6 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال می باشد که نقدا بحسابه شماره 290211XXXX88361 نزد بانک توسعه تعاون شهرستان پاوه واریز گردیده است. 7 ـ میزان سهام هر یک از سهامداران: هر یک از سهامداران دارای یک سهم یکصد هزار ریالی می باشند. 8 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که دارای حق امضا می باشند: خانم ها نسیبه عزیزی، شنو قادری، سمیه قادری بترتیب به عنوان رییس، نایب رییس و منشی هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای احسان قادری به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند، مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و دیگر عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد بنماید با امضا خانم نسیبه عزیزی (رییس هییت مدیره) و آقای احسان قادری (مدیرعامل) و سایر مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. 9 ـ بازرسان شرکت: آقایان دانا ویسی و سعدی رحمانی بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 634460XXXX110648XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک پاوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی