اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/09/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/09/25

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه شرکتنامه شرکت تعاونی مسکن کارکنان بنیاد تعاون سپاه استان قم که در تاریخ 25/9/86 ذیل ثبت شماره 7307 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - نام شرکت و نوع آن: شرکت تعاونی مسکن کارکنان بنیاد تعاون سپاه استان قم 2 - موضوع شرکت: مشارکت با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در راستای اهداف شرکت تعاونی و تهیه زمین و آماده سازی مسکن و توزیع آن بین اعضای شرکت تعاونی 3 - مرکز اصلی شرکت: قم، خیابان ساحلی کوی هفت، پلاک بیست و نه 4 - سرمایه: مبلغ سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به هفتاد و یک سهم با نام پانصد هزار ریالی که تمامی مبلغ به حساب جاری شماره 3/1529 صندوق تعاون شعبه مرکزی قم واریز گردیده است. 5 - مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت 5 سال 6 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان تقی حیدرزاده به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا شاکری نایب رییس، محمد نجات محمدی منشی هییت مدیره، رضا لطفی طاهری مدیرعامل و عضو هییت مدیره، امیر حسین صادقی عضو اصلی هییت مدیره و حجت شکوی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره و در غیاب رییس نایب رییس و هییت مدیره به همراه مهر شرکت حق امضا خواهد داشت. 7 - بازرسین: آقایان امیر حسین عطایی و علی اویسی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی