اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5638

شناسه ملی: 10500090623

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 9817938337

آدرس: زیباشهر خیابان کوثر روبروی بوستان کوثر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای خسروتاش بهرادنیا به شماره ملی 367342XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای میثم حسین آبادی به شماره ملی 371981XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا قاسمی به شماره ملی . 579940594 بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 2 . کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای فرامرز رحمان زایی و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا آقای فرامرز رحمان زایی و با مهر شرکت معتبر است. ش 950628XXXX41989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خسروتاش بهرادنیا به شماره ملی 367342XXXX و آقای میثم حسین آبادی به شماره ملی 371981XXXX و آقای علیرضا قاسمی به شماره ملی . 579940594 به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 . آقای حامدنوری به شماره ملی 362158XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای امیرصالح زهی به شماره ملی 362154XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950628XXXX96933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . محل شرکت در واحد ثبتی زاهدان به آدرس:زیباشهر خیابان کوثر روبروی بوستان کوثر کدپستی 981793XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 2 . تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950628XXXX59796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای غلامرضا عبدالهی به شماره ملی 065207XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم مهرانگیز آرام به شماره ملی 077881XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای 1 سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد آیسته به شماره ملی 362123XXXX و آقای فرامرز رحمانزایی به شماره ملی 362122XXXX تا و آقای عباس حاجیان به شماره ملی 362120XXXX و آقای خسرو تاش بهراد نیا به شماره ملی 367342XXXX تا تاریخ 15/6/1395 ـ ـ روزنامه کثیرالانتشارخراسان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید ش 930719XXXX23325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اقای خسروتاش بهراد نیا کد ملی 367342XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اقای محمد آیسته کد ملی 362123XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عباس حاجیان کد ملی 362120XXXX مدیرعامل فرامرز رحمانزایی کد ملی 362122XXXX عضو هییت مدیره شرکت برای 2 سال تعیین شده ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با امضا اقای / خانم محمد آیسته و فرامرز رحمانزایی و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا محمد آیسته یا فرامرز رحمانزایی و با مهر شرکت معتبر است ش 930719XXXX83874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی