اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2271

شناسه ملی: 10740058034

تاریخ ثبت: 1386/10/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: بروجرد خیابان بهار پاساژ هنرور طبقه پایین به تهران خیابان شریعتی بالاتر از یخچال کوی یزدانیان سیمای جنوبی پلاک 13 واحد 2

کد پستی: 1913834343

تاریخ تاسیس: 1386/10/10

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/10:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی نگین طیور بروجرد سهامی خاص شماره ثبت 2271 شناسه ملی 107400XXXX4 که در تاریخ 7/7/92 در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 استعفا آقایان ناصر صامتی، ایمان صامتی، خانمها نازنین دربان، مهین فرجی دره میانه، محبو به پایدارنیا مورد قبول واقع و از شرکت خارج گردید. 2 مرکز اصلی شرکت از بروجرد خیابان بهار پاساژ هنرور طبقه پایین به تهران خیابان شریعتی بالاتر از یخچال کوی یزدانیان سیمای جنوبی پلاک 13 واحد 2 کدپستی 191383XXXX انتقال یافت. 3 ماده 4 اساسنامه نیز اصلاح گردید. 4 خانمها زهرا ناهیچ، نیلوفر صامتی، آقای محمود ناهیچ به سمت اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 خانم محبو به پایدارنیا به سمت بازرس اصلی، خانم نازنین دربان به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 6 هفته نامه پیغام بروجرد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 7 آقای محمود ناهیچ به سمت مدیر عامل خانم زهرا ناهیچ به سمت رییس هییت مدیره خانم نیلوفر صامتی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 767700XXXX116566XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی نگین طیور بروجرد ( با مسیولیت محدود) شماره ثبت 2271 و شناسه ملی 107400XXXX4 که در تاریخ 28/9/91 در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 . عنوان شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تغییر و ماده یک اساسنامه نیز اصلاح گردید 2 اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید 3 خانمها زهرا ناهیچ و نیلوفر صامتی و آقای ناصر صامتی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند 4 خانم محبو به پایدار نیا به سمت بازرس اصلی و خانم نازنین دربان به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند 5 هفته نامه پیغام بروجرد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 6 آقای ناصر صامتی به سمت مدیر عامل و خانم زهرا ناهیچ به سمت رییس هییت مدیره و خانم نیلوفر صامتی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تولیدی نگین طیور بروجرد (با مسیولیت محدود) که در تاریخ 10/10/86 تحت شماره 2271 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - نام و نوع شرکت: تولیدی نگین طیور بروجرد با مسیولیت محدود 2 - موضوع شرکت: تولید و پرورش شترمرغ، صادرات و واردات کالاهای مجاز 3 - مرکز اصلی شرکت: بروجرد، خیابان بهار، پاساژ هنرور، طبقه پایین، پلاک 2 ، تلفن 091616XXXX7 4 - مبدا تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که تماماً در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت. 6 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای ناصر صامتی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم زهرا ناهیچ به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید. کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید. با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی