اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 220672

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/02/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: تهران خیابان اقدسیه شهرک نفت خیابان خارک کوچه خارک 4

تاریخ تاسیس: 1383/02/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/14:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/12:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی هییت مدیره مورخ 2/10/87 شرکت مزبور که در تاریخ 9/10/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 به تصویب رسید. عبداله عبدی نسب به سمت بازرس اصلی و زینب حافظ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: معصومه دوستدار و مهدی رجبی و آمنه آبانگیر. به موضوع شرکت عبارت طراحی معماری و شهرسازی و طراحی داخلی و دکوراسیون و تهیه نقشه اجرای و جزییات طراحی منظر و فضای سبز طراحی و ساخت انواع ساختمانهای اداری مسکونی تجاری و فرهنگی ورزشی و غیره طراحی و بازسازی انواع ساختمانهای فوق الشاره انواع طراحی و خدمات فنی و مهندسی طراحی انواع محصولات براندینگ که به موضوع شرکت اضافه شد و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد. معصومه دوستدار به سمت ر ییس هییت مدیره، آمنه آبانگیر به سمت نایب رییس هییت مدیره، مهدی رجبی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/24:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/85 شرکت مزبور که در تاریخ 1/11/85 واصل گردیده: سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی بانام در نتیجه ماده 4 اساسنامه تصحیح شد. نشانی شرکت به تهران م هفت تیر ضلع غربی میدان کوچه سهرود پ 5 واحد 1 غربی منتقل و در نتیجه ماده 1 اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/24:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/85 شرکت مزبور که در تاریخ 25/10/85 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 84 بتصویب رسید. خانم سمیرا علی یاری به سمت بازرس اصلی و آقای عبداله عبدی نسب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مهدی رجبی معصومه دوستدار آمنه آبانگیر به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/85 خانم معصومه دوستدار به سمت رییس هییت مدیره و خانم آمنه آبانگیر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی رجبی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،برات و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هییت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: کلیه سهام بانام شرکت ابطال و بجای آن سهام بی نام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم بی نام 000/10 ریالی می باشد. ضمنا محل قانونی شرکت به آدرس تهران ـ م هفت تیر ـ ضلع غربی میدان ـ ک شهرود ـ پ 5 ـ ط اول ـ واحد غربی انتقال یافت و در نتیجه موارد مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/6/83 کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام تبدیل گردید و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 4 سرمایه شرکت مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال منقسم به 100 سهم 000 ‚ 10 ریالی بانام 100 % پرداخت شده می باشد. محل شرکت به تهران ـ خیابان اقدسیه ـ شهرک نفت ـ خیابان خارک ـ کوچه خارک 4 ـ پلاک 9 ـ طبقه 2 ـ واحد 2 منتقل گردید و ماده مربوطه اصلاح گردید. به موضوع شرکت انعقاد قرارداد برای اجرای دکورهای تلویزیونی و سینمایی طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی ساختمانی و عمرانی تاسیساتی ساخت ماکتهای صنعتی ساختمانی و پایان نامه ای مرمت بازسازی ابنیه ساختمانهای تاریخی و قدیمی طراحی و اجرای انواع نقوش برجسته و تندیس با هر نوع مصالح متریال طراحی و اجرای محوطه سازی تصویرسازی و بدنه سازی و اجرای عملیات معماری داخلی و نمای ساختمان اضافه گردید. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/6/83 شرکت مزبور که در تاریخ 21/10/83 واصل گردید: 1 ـ خانم آمنه آبایگر به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه دوستدار بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان حسین رجبی، مهدی رجبی و خانم هانیه رجبی. 4 ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/6/83 آقای مهدی رجبی به سمت رییس هییت مدیره و خانم هانیه رجبی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین رجبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 16/2/83 تحت شماره 220672 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/2/83 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و ایجاد سالن برای ساختمان داخلی و نما و ساخت ماکت های صنعتی ساختمانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر (عج) روبروی پارک ملت بن بست آق بانو ساختمان 110 واحد A شرقی. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال منقسم به 100 سهم 000 ‚ 10 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 350 ریال آن طی گواهی شماره 65318 مورخ 27/12/82 بانک ملت شعبه پارک ملت پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان صادق کاظمی لنج آبادی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و طالب کاظمی لنج آبادی بسمت رییس هییت مدیره و حسین رجبی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای جلال اصنافی به سمت بازرس اصلی و آقای موسی میزبان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی