اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1068

شناسه ملی: 14000019861

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/05/1398 ونامه شماره 212234/98 مورخ 29/11/98 اداره تعاون شهرستان آباده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار افسانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وعملکرد سود وزیان منتهی به سال مالی 1397 تصویب شد. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سیده سهیلا حسامی به شماره ملی 253950XXXX و آقای احمدرضا پیرمرادیان به شماره ملی 241090XXXX و خانم آزیتا افروزه به شماره ملی 241093XXXX و خانم شمس الزمان فرخی به شماره ملی 241091XXXX و آقای سیدسعید رجایی رامشه به شماره ملی 240014XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و خانم سیده نرگس رجایی رامشه به شماره ملی 241152XXXX و خانم زهرا سادارت حسامی به شماره ملی 241154XXXX و خانم مرضیه سلمانی به شماره ملی 241009XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. خانم نسرین اسدی به شماره ملی 241096XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم اعظم استوار به شماره ملی 739161XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 981206XXXX36554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1396 و نامه شماره 204640/96 مورخ 05/12/1396 اداره تعاون کار رفاه اجتماعی شهرستان آباده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی آباده به آدرس.استان فارس ـ شهرستان آباده ـ بخش مرکزی ـ شهر آباده ـ قلعه کهنه ـ خیابان طالقانی شمالی ـ خیابان ایت اله کاشانی ـ پلاک 0 ـ طبقه اول ـ واحد 1 کد پستی 739161XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961219XXXX65614 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

آگهی تغییرات شرکت فراگیر مددجویان بهزیستی شهرستان آباده شرکت تعاونی به شماره ثبت 1068 و شناسه ملی 140000XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 43 تبصره تصویب گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

آگهی تغییرات شرکت فراگیر مددجویان بهزیستی شهرستان آباده شرکت تعاونی به شماره ثبت 1068 و شناسه ملی 140000XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیده سهیلا حسامی و آزیتا افروزه و شمس الزمان فرخی و احمدرضا پیرمرادیان و سید سعید رجایی رامشه همگی اعضا اصلی هییت مدیره و سیدنرگس رجایی و اعظم استوار و مرضیه سلمانی به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. - نسرین اسدی به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل سلمانی به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه وعملکرد سود وزیان سال مالی 1394 تصویب گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

آگهی تغییرات شرکت فراگیر مددجویان بهزیستی شهرستان آباده شرکت تعاونی به شماره ثبت 1068 و شناسه ملی 140000XXXX1 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا اصلی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: خانم سیده سهیلا حسامی به سمت رییس هییت مدیره و خانم آزیتا افروزه به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شمس الزمان فرخی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. -خانم سیده سهیلا حسامی به سمت مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و خانم آزیتا افروزه (سمت نایب رییس هییت مدیره) و درغیاب خانم آزیتا افروزه .(سمت نایب رییس هییت مدیره.) با امضای خانم شمس الزمان فرخی (سمت منشی هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواد بود واوراق عادی با امضا خانم سیده سهیلا حسامی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی