اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6414

شناسه ملی: 10740061300

تاریخ ثبت: 1386/06/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/21

آدرس: خرم آباد قاضی آباد انتهای خ ششم

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید بهاروند احمدی به شماره ملی 407088XXXX مریم بهاروند احمدی به شماره ملی 406018XXXX علی بهاروند احمدی به شماره ملی 407243XXXX تا تاریخ 25/02/1399 . ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سعید بهاروند احمدی به شماره ملی 407088XXXX به سمت رییس هییت مدیره مریم بهاروند احمدی به شماره ملی 406018XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره علی بهاروند احمدی به شماره ملی 407243XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 25/02/1399 . ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ ابوالحسن خورشیدوند به شماره ملی 592978XXXX به عنوان بازرس اصلی، حمید بهاروند به شماره ملی 407092XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار سیمره جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970624XXXX10237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید بهاروند احمدی به شماره ملی 407088XXXX حامد بهاروند احمدی به شماره ملی 407240XXXX علی بهاروند احمدی به شماره ملی 407243XXXX تا تاریخ 10/03/1398 . ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سعید بهاروند احمدی به شماره ملی 407088XXXX به سمت رییس هییت مدیره حامد بهاروند احمدی به شماره ملی 407240XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره علی بهاروند احمدی به شماره ملی 407243XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 10/03/1398 . ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ ابوالحسن خورشیدوند به شماره ملی 592978XXXX به عنوان بازرس اصلی، حمید بهاروند به شماره ملی 407092XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960320XXXX14968 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.انتخاب اعضای هییت مدیره: علی بهاروند احمدی به شماره ملی 407243XXXX سعید بهاروند احمدی به شماره ملی 407088XXXX حامد بهاروند احمدی به شماره ملی 407240XXXX برای مدت دو سال به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند..انتخاب مدیران وتعیین دارندگان حق امضا: علی بهاروند احمدی به شماره ملی 407243XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره سعید بهاروند احمدی به شماره ملی 407088XXXX به سمت رییس هییت مدیره حامد بهاروند احمدی به شماره ملی 407240XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ومقررشد کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و غیره... با امضا سعید بهاروند احمدی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب ایشان با امضا علی بهاروند احمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..بازرس اصلی وعلی البدل: ابوالحسن خورشیدوند به شماره ملی 592978XXXX به سمت بازرس اصلی و حمید بهاروند به شماره ملی 407092XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940410XXXX45467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940410XXXX15977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/13:

طبق صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 3/6/91 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 سعید بهاروند احمدی و علی بهاروند احمدی و حامد بهاروند احمدی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تا تاریخ 15/6/92 انتخاب شدند. 2 علی بهاروند احمدی به عنوان مدیر عامل و سعید بهاروند احمدی به سمت رییس هییت مدیره و حامد بهاروند احمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت باقیمانده انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 حسن بهاری و عماد شعبانی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 3/6/91 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 سعید بهاروند احمدی و علی بهاروند احمدی و حامد بهاروند احمدی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تا تاریخ 15/6/92 انتخاب شدند. 2 علی بهاروند احمدی به عنوان مدیر عامل و سعید بهاروند احمدی به سمت رییس هییت مدیره و حامد بهاروند احمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت باقیمانده انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 حسن بهاری و عماد شعبانی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی، فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/04/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 حسن بهاری به عنوان بازرس اصلی، عماد شعبانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد لرستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ یک میلیارد ریال بصورت غیرنقد منقسم به یکصد سهم ده میلیون ریالی افزایش یافت که طبق گواهی کارشناس رسمی دادگستری به شماره "یک سیار" مورخ 3/5/91 تایید گردید. 4 عظیم بهاروند دارنده 15 سهم کلیه سهام خود را به مریم بهاروند احمدی واگذار و از شرکت خارج شد در نتیجه سهامداران جدید عبارتند از: سعید بهاروند احمدی 50 سهم، علی بهاروند احمدی 15 سهم، فرید بهاروند احمدی 15 سهم، مریم بهاروند احمدی 15 سهم و حامد بهاروند احمدی 5 سهم . 5 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی بهاروند احمدی، سعید بهاروند احمدی، حامد بهاروند احمدی و فرید بهاروند احمدی تا تاریخ 15/06/1392 6 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: سعید بهاروند احمدی به سمت رییس هییت مدیره، حامد بهاروند احمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره، فرید بهاروند احمدی به سمت عضو هییت مدیره و علی بهاروند احمدی به سمت مدیر عامل تا تاریخ 15/06/1392 7 مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی ازجمله چک، سفته برات و غیره با امضای سعید بهاروند احمدی و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/13:

برابر صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 17/07/1390 شرکت فوق الذکر تغییرات ذیل به عمل آمد: 1 سعید بهاروند احمدی، عظیم بهاروند، علی بهاروند احمدی و حامد بهاروند احمدی برای مدت باقیمانده تا تاریخ 15/06/1392 به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند. 2 آقایان علی بهاروند احمدی به سمت مدیر عامل ، سعید بهاروند احمدی به سمت رییس هییت مدیره و حامد بهاروند احمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی نظیر چک سفته برات و غیره با امضا سعید بهاروند احمدی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 3 عماد شعبانی و حسن بهاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند 4 روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد لرستان برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجامع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 15/06/1390 شرکت فوق الذکر تغییرات ذیل به عمل آمد: 1 سعید بهاروند احمدی ، فرید بهاروند احمدی و علی بهاروند احمدی برای مدت دو سال به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند. 2 آقایان علی بهاروند احمدی به سمت مدیر عامل ، سعید بهاروند احمدی به سمت رییس هییت مدیره و فرید بهاروند احمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی نظیر چک سفته برات و غیره با امضا سعید بهاروند احمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 عظیم بهاروند و عماد شعبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند 4 روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسات فوق العاده، عادی و هییت مدیره مورخ 15/5/1388 شرکت مذکور بشماره ثبت 6414 تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 ـ رضا حاجی سیدمحمدشیرازی دارنده 5 سهم تعداد 5 سهم خود را به حامد بهاروند احمدی واگذار و از شرکت استعفا نمود در نتیجه سهام داران عبارتند از 1 ـ سعید بهارونداحمدی دارنده 50 سهم 2 ـ فرید بهارونداحمدی دارنده 15 سهم 3 ـ علی بهارونداحمدی دارنده 15 سهم 4 ـ عظیم بهاروند دارنده 15 سهم 5 ـ حامد بهارونداحمدی دارنده 5 سهم. 2 ـ حامد بهارونداحمدی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سعید بهارونداحمدی رییس هییت مدیره و علی بهارونداحمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ افراد مندرج در بند دو به سمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 4 ـ عظیم بهاروند و عماد شعبانی بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت آبادگران راه خرم ( سهامی خاص) که در تاریخ 21/6/86 تحت شماره 6414 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخ 21/6/86 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: طراحی و نظارت، نظارت، مشاوره امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی (ساختمان سازی) تاسیس ات و تجهیزات ابنیه، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و فاضلاب شبکه های آبیاری و زهکشی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، امور پیمانکاری مربوط به انتقال خطوط آب، نفت، گاز، امور پیمانکاری مربوط به راهسازی، راه اصلی و فرعی، روستایی، آزادراهها، بزرگراهها، معابر، پل سازی، بندسازی سدسازی، خرید و فروش ماشین آلات راهسازی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با آنها. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: خرم آباد، قاضی آباد انتهای خ ششم پلاک 150 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که 35 % آن طبق گواهی 6064/46 29/5/86 بانک صادرات به حساب جاری 010174XXXX009 واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: سعید بهاروند احمدی 50 سهم، علی بهاروند احمدی، عظیم بهاروند، فرید بهاروند احمدی هرکدام دارای 15 سهم، رضا حاجی سیدمحمدشیرازی 5 سهم. 6 اولین مدیران و دارندگان حق امضا: عظیم بهاروند به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره، علی بهاروند احمدی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و رضا حاجی سیدمحمد شیرازی به عنوان عضو هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب و مقررا و کلیه اسناد و اوراق و تعهدآور و بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره با امضا منفرد نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : برابر اساسنامه. 8 بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: سعیدسلاحورزی و یحیی دالوند به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال تعیین گردیدند. 9 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی