اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 46254

شناسه ملی: 10260642957

تاریخ ثبت: 1390/10/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان اصفهان شهر اصفهان ملک شهر خیابان مفتح بن بست شاهد

تاریخ تاسیس: 1390/10/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/22:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 22/10/90 تحت شماره 46254 و شناسه ملی 102606XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/10/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام خدمات کامپیوتری صرفا سخت افزار و شبکه امنیت شبکه اتوماسیون اداری و صنعتی و حسابداری برنامه نویسی اتوماسیون اداری و صنعتی و حسابداری مشاوره فن آوری اطلاعات تجهیزات سی ان سی خرید و فروش تجهیزات رایانه ای صرفا سخت افزار و شبکه اخذ اعتبار و تسهیلات از بانکهای و موسسات مالی و اعتباری جهت اهداف شرکت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در سراسر کشور شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان شهر اصفهان ملک شهر خیابان مفتح بن بست شاهد پلاک 30 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 213112 مورخ 12/9/90 نزد بانک صادرات شعبه مهندس نیکبخت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای رسول یزدانی بخش بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم صدیقه ابراهیمی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای ابراهیم یزدانی بخش پوده عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای رسول یزدانی بخش بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای سهیل توکلی قنیانی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ خانم اقدس کورنگی به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی