اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 268785

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/02/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران تهران خیابان کارگر میدان گمرک کوچه قربانپور

تاریخ تاسیس: 1385/02/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/04:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/05:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 4/6/86 آقای حسن دلایی میلان عثمان به ش.ش 10 قره ضیاالدین با پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال بصندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. آقای حسین دلایی میلان و آقای احمد دلایی میلان هر کدام با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بع ترتیب به میزان 000/000/4 ریال و 000/000/3 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/10 ریال افزایش یافت. ماده 14 اساسنامه اصلاح و هییت مدیره مرکب از 3 نفر میباشد. آقای حسین دلایی میلان و خانم فرشته عباسی و آقای بهرام صادق دقیقی به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/6/86 آقای حسین دلایی میلان به سمت رییس هییت مدیره و خانم فرشته عباسی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای بهرام صادق دقیقی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 5/2/1385 تحت شماره 268785 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری از جمله آسفالت و زیرسازی و روسازی خیابان ها و معابر ایزوگام و عایق کاری اجرای جدول کشی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران ـ تهران خیابان کارگر ـ میدان گمرک کوچه قربانپور پلاک 214 طبقه 1 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: احمد دلایی میلان به سمت رییس هییت مدیره، حسین دلایی میلان به سمت عضو هییت مدیره، حسین دلایی میلان به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاًََََََََََ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی