اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 414838

شناسه ملی: 10320660669

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 19 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله امانیه بلوار نلسون ماندلا خیابان تور پلاک 6 طبقه دوم واحد جنوبی 202

کد پستی: 1915654795

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/20:

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی کهن کیان کاویان سهامی خاص به شماره ثبت 414838 و شناسه ملی 103206XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/04/1399 و به موجب مجوز شماره 9500/992303 مورخ 05/05/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد زیر به سمت اعضا هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای مهدی درفش کاویان به شماره ملی 006083XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل آقای احمد درفش کاویان به شماره ملی 004236XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علی درفش کاویان به شماره ملی 008306XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد درفش کاویان به شماره ملی 006279XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای مجتبی درفش کاویان به شماره ملی 001092XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم مریم بهزادیان به شماره ملی 049336XXXX به سمت بازرس اصلی خانم انسیه غم خوار به شماره ملی 038149XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1398 و تاییدیه شماره 34640/982303 مورخ 25/10/1398 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 19 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تور، پلاک 6 ، طبقه دوم، واحد جنوبی 202 کد پستی 191565XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981106XXXX51746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/05/1395 ومجوز شماره 6274/126/951 مورخ 12/05/95 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند آقای مهدی درفش کاویان به شماره ملی 006083XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای احمد درفش کاویان به شماره ملی 004236XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علی درفش کاویان به شماره ملی 008306XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد درفش کاویان به شماره ملی 006279XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مجتبی درفش کاویان به شماره ملی 001092XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد آقای پژمان اعلمی گرگری به شماره ملی 005718XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم انسیه غم خوار به شماره ملی 038149XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ 950621XXXX78122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پژمان اعلمی گرگری به شماره ملی 005718XXXX به سمت بازرس اصلی و انسیه غم خوار به شماره ملی 038149XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. مهدی درفش کاویان به کد ملی 006083XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و احمد درفش کاویان به کد ملی 004236XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی درفش کاویان به کد ملی 008306XXXX به سمت عضو هییت مدیره و محمد درفش کاویان به کد ملی 006279XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مجتبی درفش کاویان به کد ملی 001092XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ 1768539 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی