اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 52584

شناسه ملی: 10102380800

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

کد پستی: 9185743111

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلی شرکت به استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد ملک آباد خیابان فرهاد 20 -LSB- نسترن 19 -RSB- خیابان نسترن -LSB- ملک آباد 9 -RSB- پلاک 87 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/10:

11,480,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/07/20:

10,004,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/20:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخه 29 12 97 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای علی توکلی کد ملی 070320XXXX 4 . به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسن رضوی کد ملی 572996XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اخبار صنعت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 980910XXXX99706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید رضا مدیرخازنی به کد ملی 093776XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم بی بی عذرا بلورچی به کد ملی 094026XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فرشته حاجی خلیل به کد ملی 005734XXXX به سمت رییس هییت مدیره هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 970721XXXX43122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ صورتهای سال مالی 1396 تصویب گردید. ـ آقای سید رضا مدیرخازنی به کد ملی 093776XXXX و خانم بی بی عذرا بلورچی به کد ملی 094026XXXX و خانم فرشته حاجی خلیل به کد ملی 005734XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای علی توکلی کد ملی 070320XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسن رضوی کد ملی 572996XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970721XXXX78189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به:استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-ملک آباد-خیابان فرهاد 20 [نسترن 19 ]-خیابان نسترن[ملک آباد 9 ]-پلاک - 87 -طبقه همکف- کدپستی: 918574XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970129XXXX85370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی سال 1395 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بازرس اصلی: آقای علی توکلی کد ملی 070320XXXX بازرس علی البدل: آقای سید حسن رضوی کد ملی 572996XXXX .روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960630XXXX09373 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/05:

در سطر چهارم کدپستی 917594XXXX صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد. ش 960105XXXX59771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1395 کاهش سرمایه شرکت از مبلغ 17548XXXX00 ریال به مبلغ 1148XXXX000 ریال وکاهش مبلغ اسمی از 82000 سهم 214000 ریالی بانام به 82000 سهم 140000 ریالی ضمن رعایت ماده 141 قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 1148XXXX000 ریال منقسم به 82000 سهم 140000 ریالی بانام می باشد. ش 951202XXXX34483 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس مشهد ـ کوهسنگی ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان دکتربهشتی 47 ـ پلاک 12 ـ طبقه همکف، کدپستی 917594174 تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951119XXXX65902 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/08/1395 وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین گواهی بانک شماره 136/3467/9/95 مورخ 26/08/1395 بانک مدیریت صادرات شعب استان خراسان مبنی بر پرداخت مبلغ 000 , 000 , 492 ریال به حساب سپرده مخصوص جهت افزایش سرمایه در نتیجه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه را عملی دانسته منظور گردیدودرنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد ماده 5 اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ 000/000/548/17 ریال منقسم به 000/82 سهم 214 . 000 ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است. ش 951011XXXX92369 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/7/95 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 41XXXXXXXX ریال به مبلغ 10004XXXX00 ریال از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام از 50000 ریال به 122000 ریال واز محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 5904XXXX00 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 10004XXXX00 ریال منقسم به 82000 سهم 122000 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است ش 950810XXXX75415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید رضا مدیرخازنی به کد ملی 093776XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم بی بی عذرا بلورچی به کد ملی 094026XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فرشته حاجی خلیل به کد ملی 005734XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 950810XXXX35404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال 1394 تصویب شد ـ نامبردگان ذیل به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای سید رضا مدیرخازنی به کد ملی 093776XXXX و خانم بی بی عذرا بلورچی به کد ملی 094026XXXX و خانم فرشته حاجی خلیل به کد ملی 005734XXXX نامبردگان ذیل برای مدت یکسال مالی به سمت بازرسان شرکت تعیین گردیدند. بازرس اصلی: آقای علی توکلی با کد ملی 070320XXXX بازرس علی البدل: آقای سید حسن رضوی با کد ملی 572996XXXX ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950810XXXX22463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم فرشته حاجی خلیل کد.ملی 005734XXXX به سمت بازرس اصلی ـ آقای سید حسن رضوی کد.ملی 572996XXXX به سمت بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صورتهای مالی سال منتهی به اسفند 1393 به تصویب رسید. ش 941114XXXX42279 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید مسعود مدیر خازنی به سمت رییس هییت مدیره، خانم بی بی عذرا بلورچی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سید رضا مدیر خازنی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی از جمله چک، سفته و برات با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940124XXXX91916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/1392 مورد تصویب مجمع قرار گرفت 2 ـ نامبردگان ذیل به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای سید رضا مدیر خازنی ـ آقای سید مسعود مدیر خازنی ـ خانم بی بی عذرا بلورچی 3 ـ بازرس اصلی: خانم فرشته حاجی خلیل و بازرس علی البدل: خانم رقیه محمدی برای مدت یکسال مالی تعیین شدند 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. ش 940124XXXX04545 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس شهر مشهد خیابان ملک آباد خیابان نسترن بین نسترن 19 و 21 پلاک 87 کدپستی 917673XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 1830285 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 21/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی 103206XXXX5 بسمت بازرس اصلی و سعید مصری نژاد به کد ملی 004027XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل سید مسعود مدیرخازنی به کد ملی 093914XXXX بسمت رییس هییت مدیره و سید رضا مدیرخازنی به کد ملی 093776XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و احمد کر به کد ملی 223955XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 26/11/90 واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 103206XXXX5 بسمت بازرس اصلی و سعید مصری نژاد به کد ملی 004027XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/89 و هییت مدیره مورخ 1/12/89 کلیه سرمایه تعهدی صاحبان سهام پرداخت گردید و لذا صددرصد سرمایه شرکت پرداخت شده میباشد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال بمبلغ 000/000/100/4 ریال منقسم به 000/82 سهم 000/50 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 7 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 15/12/89 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 17/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 13/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. صمد کرباسی به سمت بازرس اصلی و فرید قدس گویا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید مسعود مدیرخازنی به سمت رییس هییت مدیره و احمد کر به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید رضا مدیرخازنی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/4/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 18/4/1386 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1385 به تصویب رسید. آقای صمد کرباسی به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/1/85 شرکت مزبور که در تاریخ 6/3/85 واصل گردیده: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 به تصویب رسید. 2 - آقای فرامرز اسدی به سمت بازرس اصلی و خانم فرشته حاجی خلیل به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید رضا مدیر خازنی، سید مسعود مدیر خازنی و احمد کر 5 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/1/85 آقایان سید مسعود مدیرخازنی به سمت رییس هییت مدیره، احمد کر به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید رضا مدیرخازنی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/84 و هییت مدیره مورخ 23/7/84 شرکت مزبور که در تاریخ 27/7/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. آقای صمد کرباسی بسمت بازرس اصلی و آقای حافظ قربانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. محل شرکت به تهران ـ خ خالد اسلامبولی ـ خ 20 ـ ک گلفام ـ پ 24 ـ ط اول منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/2/83 شرکت مزبور که در تاریخ 26/2/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. آقای فرامرز اسدی به سمت بازرس اصلی و آقای احمدکر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقایان سیدرضا مدیر خازنی سیدمسعود مدیرخازنی و خانم بی بی عذرا بلورچی به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/2/83 آقای سیدمسعودمدیرخانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم بی بی عذرا بلورچی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدرضا مدیرخازنی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت و همچنین محل شرکت به تهران ابتدای بلوارمیرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت ط 4 واحد 409 منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی