اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5631

شناسه ملی: 14004097590

تاریخ ثبت: 1393/03/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1413683139

آدرس: موجب نامه شماره 140/788/95 مورخ 02/10/95 اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/06/1395 مرکز اصلی شرکت تولیدی بازرگانی کاوش پلیمر سیلک سهامی خاص به نشانی تهران خیابان کارگر شمالی نرسیده به جلال آل احمد نبش کوچه شهید شکراللهی یکم پلاک 141 طبقه دوم واحد 7

تاریخ تاسیس: 1393/03/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/03/10:

12,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فرنگی ساز به شماره ملی 004215XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای جوادامینی تبار به شماره ملی 126092XXXX به عنوان مدیرعامل وعضو هییت مدیره خانم آمنه صادق به شماره ملی 126201XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره ومدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961121XXXX32975 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی فرنگی ساز به شماره ملی 004215XXXX آقای جوادامینی تباربه شماره ملی 126092XXXX خانم آمنه صادق به شماره ملی 126201XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی 102606XXXX9 و آقای سیدعلیرضا طبیبیان به کد ملی 119919XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 961108XXXX78996 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی 102606XXXX9 و آقای عماد خلیلی جعفر آباد به کد ملی 005846XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. پ 960320XXXX81829 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان اصفهان به آدرس: خیابان خاقانی ـ کوچه 14 ـ بن بست نوید ـ پلاک 14 ـ طبقه 3 ـ کدپستی: 818575XXXX منحل گردید پ 951222XXXX30285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/25:

به موجب نامه شماره 140/788/95 مورخ 02/10/95 اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/06/1395 مرکز اصلی شرکت تولیدی بازرگانی کاوش پلیمر سیلک سهامی خاص به نشانی تهران خیابان کارگر شمالی نرسیده به جلال آل احمد نبش کوچه شهید شکراللهی (یکم) پلاک 141 طبقه دوم واحد 7 کدپستی 141368XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 503065 به ثبت رسیده است. پ 951125XXXX96684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به واحد ثبتی تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ نرسیده به جلال آل احمد ـ نبش کوچه شهید شکراللهی (یکم) ـ پلاک 141 ـ طبقه دوم ـ واحد 7 ـ کدپستی 141368XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950922XXXX59360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ 12 میلیون ریال به مبلغ 20 میلیارد ریال افزایش یافت و ماده اساسنامه بدین شرح اصلاح شد:سرمایه شرکت مبلغ 20 میلیارد ریال نقدی است منقسم به 200 هزار سهم با نام 100 هزار ریالی که تماما پرداخت شد. ش 950804XXXX82490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به کاشان ـ کیلومتر 6 جاده نطنز ـ شهرک صنعتی امیرکبیر ـ خیابان میرعماد ـ سمت چپ ـ خیابان 2 جام و جلال ـ کدپستی 871867XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت به نشانی اصفهان خیابان خاقانی ـ کوچه 14 ـ بن بست نوید ـ پلاک 14 ـ طبقه 3 ـ کدپستی 818575XXXX به مدیریت آقای جواد امینی تبار شماره ملی 126092XXXX تاسیس گردید. ش 950711XXXX84663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلفیق نگار شناسه ملی 103208XXXX2 بسمت بازرس اصلی و آقای عماد خلیلی جعفر آباد کد ملی 005846XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950711XXXX30803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان جواد امینی تبار به شماره ملی 126092XXXX ، علی فرنگی ساز به شماره ملی 004215XXXX و خانم آمنه صادق به شماره ملی 126201XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای عماد خلیلی جعفرآباد به شماره ملی 005846XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمود سلیمانی به شماره ملی 126315XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی 1393 به تصویب رسید. ش 941125XXXX98230 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی فرنگی ساز به شماره ملی 004215XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم آمنه صادق به شماره ملی 126201XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جواد امینی تبار به شماره ملی 126092XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941125XXXX18100 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/10:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تولیدی بازرگانی کاوش پلیمر سیلک سهامی خاص که در تاریخ 10/3/93 شماره ثبت 5631 و شناسه ملی 140040XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران آگهی می شود. 1 . موضوع شرکت: تولید انواع مواد و محصولات پلیمری، طراحی و ساخت ماشین آلات پلیمری، واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و صادرات کلیه محصولات شرکت، حضور در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ایجاد شعبه و نمایندگی در سراسر کشور، شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی و آنچه مرتبط با موضوع شرکت می باشد. 2 . مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 . مرکز اصلی شرکت: کاشان، خیابان امیرکبیر، کوی صفا، کوی بهاران کدپستی 871867XXXX 4 . سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/12 ریال منقسم به 120 سهم 000/100 ریالی با نام که مبلغ 000/200/4 ریال آن طی گواهی شماره 12291944/302/93 مورخ 29/2/93 نزد بانک دی شعبه کاشان واریز گردید و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 . مدیران و دارندگان حق امضا: آقای پیمان حسینی فرزند محمد شماره شناسنامه 18 تاریخ تولد 1355 کد ملی 557970XXXX عضو و به سمت رییس هییت مدیره، خانم آمنه صادق فرزند محمد شماره شناسنامه 2294 تاریخ تولد 1361 کد ملی 126201XXXX عضو و به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جواد امینی تبار فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 2752 تاریخ تولد 1349 کد ملی 126092XXXX عضو و به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 . اختیارات مدیر عامل : برابر قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت می باشد. 8 . بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: به ترتیب خانم مریم رخ فیروز فرزند حسن شماره شناسنامه 48557 تاریخ تولد 1354 کد ملی 126047XXXX و آقای محمود سلیمانی فرزند امیر شماره شناسنامه 35 تاریخ تولد 1336 کد ملی 126315XXXX برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 . آدرس سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری: http: / /irsherkat.ssaa.ir ش 101960XXXX113361XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی