اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 26143

شناسه ملی: 10380415583

تاریخ ثبت: 1385/02/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 9188683180

آدرس: مشهد بلوار امامت امامت 39 جنب پلاک 118 طبقه 1

تاریخ تاسیس: 1385/02/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/22:

999,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/04:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سیدایمان کاظمی یزدی به شماره ملی 068192XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره 2 آقای سیدعلی کاظمی یزدی به شماره ملی 082928XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 آقای مسعود اعظمی به شماره ملی 082797XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 981021XXXX94364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدایمان کاظمی یزدی به شماره ملی 068192XXXX آقای سیدعلی کاظمی یزدی به شماره ملی 082928XXXX آقای مسعود اعظمی به شمارملی 082797XXXX 2 . خانم سمیه سالاری به شماره ملی 094163XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین اشعری به شماره ملی 082942XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 980914XXXX44545 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد، بلوار امامت ، امامت 39 ، جنب پلاک 118 ، طبقه 1 کدپستی 918868XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980827XXXX97249 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بازرس اصلی خانم سمیه سالاری به شماره ملی 094163XXXX و بازرس علی البدل آقای حسین اشعری به شماره ملی 082942XXXX برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش 970218XXXX10175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1396 وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ 999000000 ریال ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده 5 اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت شده است. ش 970218XXXX52277 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ایمان کاظمی یزدی به شماره ملی 068192XXXX و آقای سید علی کاظمی یزدی به شماره ملی 082928XXXX و آقای مسعود اعظمی به شماره ملی 082797XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم سمیه سالاری به شماره ملی 094163XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حسین اشعری به شماره ملی 082942XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960304XXXX22371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ایمان کاظمی یزدی به شماره ملی 068192XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ آقای سید علی کاظمی یزدی به شماره ملی 082928XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مسعود اعظمی به شمارملی 082797XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960304XXXX88644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/23:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت آقای حسین اشعری و خانم حمیده قاسمیان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان سید ایمان کاظمی یزدی و سید علی کاظمی یزدی و مسعود اعظمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/12/91 آقای سید علی کاظمی یزدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید ایمان کاظمی یزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 201610XXXX118249XXXX کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/6/89 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت، آقایان محمدکاظم دولتخواهی و حسین اشعری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان سید ایمان کاظمی یزدی، سید علی کاظمی یزدی و سید امین کاظمی یزدی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/6/89 آقای سید ایمان کاظمی یزدی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای سید علی کاظمی یزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید امین کاظمی یزدی به سمت عضو هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 28/5/1387 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت ، آقایان محمد کاظم دولتخواهی – حسین اشعری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و با توجه به خروج آقایان جواد مرادی ثانی – نریمان مرادی ثانی محمد آباداز شرکت و عضو هییت مدیره آقایان سید ایمان کاظمی یزدی – سید علی کاظمی یزدی – سید امین کاظمی یزدی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/5/1387 آقای سید ایمان کاظمی یزدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید علی کاظمی یزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و اقای سید ایمان کاظمی یزدی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 4/2/85 تحت شماره 26143 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 ) رشته ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و نظایر آن 2 ) رشته آب: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شیبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه ها دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و نظایر آن. 2 موسسین شرکت: سید ایمان کاظمی یزدی، سید علی کاظمی یزدی، سید امین کاظمی یزدی، حمیده قاسمیان و سیده بهناز کاظمی یزدی. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 مرکز اصلی شرکت: مشهد بلوار توس نرسیده به مطهری مقابل ایمن گاز جنب تراشکاری دولتخواهی پلاک 22/5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی بانام که کل سرمایه طی گواهی شماره 7/2821 مورخه 16/1/85 بانک صادرات شعبه راهنمایی پرداخت شده است. 6 اولین مدیران شرکت: آقایان سید ایمان کاظمی یزدی، سید علی کاظمی یزدی، سید امین کاظمی یزدی و خانم حمیده قاسمیان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که در نتیجه آقای سید ایمان کاظمی یزدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید علی کاظمی یزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید ایمان کاظمی یزدی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. 10 انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد کاظمی دولتخواهی به سمت بازرس اصلی و آقای حسین اشعری به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی