اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 35

شناسه ملی: 10840096766

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1396 و برابر نامه شماره 1799/14/19/506 مورخ 14/11/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بندهای ذیل به بند 4 ماده 5 اساسنامه الحاق گردید: استقرار مدیریت مشارکتی آب کشاورزی به منظور تامین ، توزیع ، نگهداری، حفاظت ، مدیریت و بهره برداری از تاسیسات آب وآبیاری از طریق: الف)ایجاد واحد ومدیریت آب بران در شرکت ب)تشکیل گروههای آب بران بر اساس منابع آبی تحت پوشش ج)برنامه ریزی و هماهنگی در جهت بهره برداری و نگهداری و ایجاد تاسیسات جدید و حکم رفع اختلافات آبی بهره برداران منابع آبی تحت پوشش پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970404XXXX90583 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1396 و نامه شماره 256/14/19 , 506 مورخ 29/2/97 اداره تعاون روستایی شهرستان سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان عین اله میثاقیان به شماره ملی 081919XXXX و حسن خاوری کد ملی 081940XXXX به عنوان بازرسان شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اقایان حسین زیدی نوروزآباد 081917XXXX و حسین آذریان 081943XXXX و محسن لشکری 081978XXXX و جواد فرخنده 081917XXXX و علی چشک 081946XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان حسن شهریاری 081940XXXX و مهدی آرین مهر 081978XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردید 3 ـ صورتهای مالی 1395 به تصویب رسید. ش 970307XXXX14835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/11/1396 و نامه شماره 256/14/19 , 506 مورخ 29/2/97 اداره تعاون روستایی شهرستان سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین زیدی نوروز آباد 081917XXXX بسمت رییس وآقای حسین آذریان 081943XXXX بسمت نایب رییس و آقای محسن لشکری 081978XXXX بسمت منشی هییت مدیره وجواد فرخنده 081917XXXX و علی چشک 081946XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای حسن سارانی کد ملی 081917XXXX بسمت مدیرعامل 2 ـ کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراق تعهداور با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ، اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگرمراسلات هییت مدیره که با امضا رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت ضمنا در غیاب رییس هییت مدیره وظایف او بعهده نایب رییس خواهد بود 0 ش 970307XXXX58676 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/07/1395 و نامه شماره 1745/14/19 , 506 مورخ 20/9/95 اداره تعاون روستایی شهرستان سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 87 ماده و 55 تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 951004XXXX66411 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1395 و نامه شماره 1732/14/19 , 506 مورخ 20/9/95 اداره تعاون روستایی شهرستان سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حسین زیدی نوروزآباد به شماره ملی 081917XXXX و عین اله میثاقیان کد ملی: 081919XXXX به سمت بازرسان شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ صورتهای مالی سال 1394 به تصویب رسید. ش 951004XXXX29278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1395 و نامه شماره 1721/14/19 , 506 مورخ 16/9/95 اداره تعاون روستایی شهرستان سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ حسن سارانی کد ملی 4 ـ 917988 ـ 081 بسمت مدیرعامل شرکت جایگزین فرشید اکرمی برای باقیمانده تصدی هییت مدیره گردید 2 ـ کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهداور با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود، اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضا رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت و در غیاب رییس هییت مدیره وظایف او بعهده نایب رییس خواهد بود ش 951004XXXX78540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1394 و نامه شماره 759/14/19/06 مورخ 1/7/94 اداره تعاون روستایی شهرستان سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسین زیدی نوروزآباد به کد ملی 081917XXXX وعلیرضا داوری به کد ملی 081967XXXX به سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسداله زیدی نوروزآباد به کد ملی 081966XXXX و محسن لشگری به کد ملی 081978XXXX وجلیل پهلوان به کد ملی 081940XXXX و حسین آذریان به کد ملی 081943XXXX و محمد براهویی به کد ملی 081980XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و احمد اکرمی به کد ملی 081977XXXX و حسن سبحانی به کد ملی 081995XXXX ه سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی سال 92 و 93 مورد تصویب قرار گرفت. ش 941002XXXX08174 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/06/1394 و نامه شماره 759/14/19/06 مورخ 1/7/94 اداره تعاون روستایی شهرستان سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل پهلوان به کد ملی 081940XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای حسین آذریان به کد ملی به کد ملی 081943XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن لشگری به کد ملی به کد ملی 081978XXXX بسمت منشی هییت مدیره و آقای فرشید اکرمی به کد ملی 074007XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت می نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، باستثنای مواردیکه هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد و در غیاب رییس هییت مدیره وظایف او بعهده نایب رییس خواهد بود. ش 941002XXXX70675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی