اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 19347

شناسه ملی: 14008507573

تاریخ ثبت: 1398/05/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/05/08

کد پستی: 7915876407

آدرس: گلشهر شمالی ، خیابان اتوبوسرانی ، کوچه شبنم ، ساختمان بیتا ، طبقه 3

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: گلشهر شمالی، خیابان اتوبوسرانی، کوچه شبنم، ساختمان بیتا، طبقه 3 کدپستی: 791587XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980602XXXX67707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/08:

تاسیس شرکت سهامی خاص ساحل گستر راست رو درتاریخ 08/05/1398 به شماره ثبت 19347 به شناسه ملی 140085XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خدمات بندری دریایی و کشتیرانی شامل نمایندگی کشتیرانی و انجام خدمات به شرح ذیل:انجام امور مربوط به ورود و خروج کشتی ها در بنادر و حوزه مربوطه از قبیل اعلام نمایندگی به بندر در خواست ورود و خروج ارایه اطلاعات مورد نیاز بندر و پرداخت حقوق عوارض و هزینه های بندری متعلق به کشتی حسب مقررات مربوطه تدارک خدمات مورد نظر کشتی و کارکنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده های آن ـ انجام ترتیبات لازم جهت تخلیه و بارگیری بارشماری و تحویل کالا و کانتینر حسب مورد از طریق اشخاص مجاز ـ انجام ترتیبات لازم جهت تهیه و تکمیل اسناد محموله های وارده و صادره از بنادر به منظور انجام تشریفات گمرکی از جمله تنظیم صورتجلسات کسر و اضافه تخلیه و صدور ترخیصیه و تقاضای اصلاح مانیفست ـ سایر فعالیت هایی که به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت نمایندگی کشتیرانی انجام می گردد ـ همچنین انجام خدمات تخلیه و بارگیری (خن کاری ودوبه کاری) عملیات کانتینری عملیات بندری ـ ارایه کلیه خدمات مربو ط به کشتیرانی ،ایجاد خط کشتیرانی ، استریپ کالا ،بار اندازی ،انبارداری کلیه کالاهای وارداتی وصادراتی شرکت بارشماری تخلیه وبارگیری کالا در کلیه بنادر وگمرکات وجزایر داخلی وخارجی و مناطق آزاد ویژه اقتصادی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش تخت ، دهستان تخت ، آبادی مشکی، شاه عوضی ، خیابان اصلی ، کوچه (مسجد ابوالفضل) ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 794417XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 500000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 17500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 925 ش مورخ 22/04/1398 نزد بانک صادرات شعبه قیر کارزین 925 با کد 0792 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای علی محمد رحیمی به شماره ملی 244002XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فتانه بیگلری تختی به شماره ملی 338042XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد نوذرزاد به شماره ملی 339247XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای ابراهیم راست رو به شماره ملی 554969XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای اصغر غضنفری به شماره ملی 244014XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فاطمه قایدی به شماره ملی 244046XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980508XXXX95246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی