اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3306

شناسه ملی: 14004362227

تاریخ ثبت: 1393/06/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/06/08

کد پستی: 6361811111

آدرس: بهبهان ، بلوار آیت اله بهبهانی ، کوچه پردیس ، پلاک 80 ،

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/7/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی ظفری به شماره ملی 599996XXXX به عنوان بازرس علی البدل و منصوره ظفری به شماره ملی 424020XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیمان بهمنی به شماره ملی 191178XXXX ـ پیمانه بهمنی به شماره ملی 190024XXXX و زهرا راد به شماره ملی 191170XXXX . ش 970820XXXX76456 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: پیمان بهمنی به شماره ملی 191178XXXX مدیرعامل ـ پیمانه بهمنی به شماره ملی 190024XXXX نایب رییس هییت مدیره و زهرا راد به شماره ملی 191170XXXX رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970820XXXX96995 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پنج میلیون ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مابه التفاوت افزایش سرمایه بموجب گواهی شماره 112 , 372 مورخ 23/9/1395 بانک صادارت ایران شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. ش 951110XXXX45229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیمان بهمنی به شماره ملی 191178XXXX و زهرا راد به شماره ملی 191170XXXX و پیمانه بهمنی به شماره ملی 190024XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. منصوره ظفری به شماره ملی 424020XXXX به سمت بازرس اصلی و مجتبی ظفری به شماره ملی 599996XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950810XXXX17481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: پیمان بهمنی به شماره ملی 191178XXXX به سمت مدیرعامل و زهرا راد به شماره ملی 191170XXXX به سمت رییس هییت مدیره و پیمانه بهمنی به شماره ملی 190024XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950810XXXX93706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/12:

شرکت مارون جاوید زاگرس (سهامی خاص) تحت شماره 3306 مورخه 8/6/93 با کد شناسه ملی 140043XXXX7 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود: 1 ـ نام شرکت: مارون جاوید زاگرس (سهامی خاص) 2 ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، آپارتمان سازی، جدول کشی، تاسیسات و تجهیزات مربوط به شبکه گازرسانی شهری، انشعاب، تاسیسات مکانیکی سیستم های سرد کننده و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نفت و گاز شامل خطوط لوله جریانی، جوشکاری و برشکاری، رنگ آمیزی و سندبلاست، آب شامل مخازن آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب، لوله کشی آب و فاضلاب، احداث حوضچه ها، تنظیفات فضای سبز، خدمات کشاورزی، برق صنعتی و ساختمان. برقکاری (فعالیت شرکت در زمینه های فوق منوط به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح می باشد.) 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که صددرصد نقداً پرداخت شده است. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: بهبهان، بلوار آیت اله بهبهانی، کوچه پردیس، پلاک 80 ، کدپستی 63618XXXX1 5 ـ مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 6 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه می باشد. 7 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای پیمان بهمنی با کد ملی 191178XXXX بسمت مدیرعامل و خانم زهرا راد با کد ملی 191170XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم پیمانه بهمنی با کد ملی 190024XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. 8 ـ حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته بروات قراردادها) با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 9 ـ بازرسین عبارتند از: آقای مجتبی ظفری با کد ملی 599996XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود ظفری با کد ملی 599004XXXX بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند 10 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 1880909 رییس اداره ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی