اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 269

شناسه ملی: 10220016681

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 19/8/1392 در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ شد: 1 ـ با رعایت ماده 147 ل. ا. ق. ت آقای کاوه سنایی و بختیار فتاحی بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ آقای عثمان جافری، خانم سوما آذر پیرا و آقای امین جافری بسمت اعضای اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ 1 ـ آقای عثمان جافری بسمت عضو و رییس هییت مدیره 3 ـ 2 ـ خانم سوما آذر پیرا بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 3 ـ آقای امین جافری بسمت عضو و مدیر عامل 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد آقای امین جافری و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر و نامه های عادی و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش 034650XXXX110859XXXX رییس ثبت بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/08/16:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/7/88 در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 ) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقایان کاوه سنایی و بختیار فتاحی به ترتیب برای بازرسی اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 ) روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند. 3 ) آقایان امین جافری، عثمان جافری و ناصر معماری به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 1 - 3 ) آقای امین جافری به سمت عضو و رییس هییت مدیره 2 - 3 ) آقای عثمان جافری به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره 3 - 3 ) آقای ناصر معماری به سمت عضو و مدیر عامل 4 ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای منفرد آقای امین جافری رییس هییت مدیره و اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات شرکت نیز به امضای منفرد آقای امین جافری همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. رییس ثبت اسناد بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/11:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 8/5/86 در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 - آقایان امین جافری و عثمان جافری و ناصر معماری به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه دوران تصدی هییت مدیره (بنا به صورت جلسه مورخ 17/4/86 ) انتخاب گردیده اند. 1 - امین جافری (رییس هییت مدیره 2 - عثمان جافری (نایب رییس هییت مدیره) 3 - ناصر معماری ( مدیر عامل ) 4 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای آقای امین جافری (رییس هییت مدیره) و ناصر معماری ( مدیر عامل ) و اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات شرکت به امضای منفرد آقای امین جافری رییس هییت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سرپرست ثبت اسناد بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی