اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1635

شناسه ملی: 14008155049

تاریخ ثبت: 1397/11/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: استان یزد ، شهرستان میبد ، بخش مرکزی ، شهر میبد ، محمودآباد ، بلوار معلم ، خیابان شهید میر باقری ، پلاک 0 ، طبقه همکف

کد پستی: 8961834798

تاریخ تاسیس: 1397/11/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/28:

3,055,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/28:

تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران خورشید شهرستان میبد درتاریخ 28/11/1397 به شماره ثبت 1635 به شناسه ملی 140081XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع:انجام فعالیتهای عمران و آبادی شهرهاوروستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای اقتصادی مربوط وایجادواداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشدوخرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها دراین شهرستان عرضه میشود ازطریق مذاکره ومدیریت آنها(موضوع تکلیف هییت واگذاری به عدم رعایت ترتیب مندرج درماده( 20 )قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای شهرستان، ازجمله به صورت شرکت مادرتخصصی(هلدینگ)ویاتشکیل شرکتهای اقماری درصورت تصویب مجمع عمومی عادی وتملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری وروستایی مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات، قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری وروستایی در جهت اهداف تعاونی واستفاده و بهره برداری از فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان که اگر برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده انجام خواهد شدومشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیهاوانجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیر منقول و تامین نیازمندیهای خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان میبد، بخش مرکزی، شهر میبد، محمودآباد، بلوار معلم، خیابان شهید میر باقری، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 896183XXXX سرمایه شرکت مبلغ 30552XXXX0 ریال منقسم به 5092 سهم 600000 ریالی با نام می باشدکه مبلغ 10184XXXX0 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 169/3807 مورخ 17/11/1397 نزدبانک توسعه تعاون شعبه میبدبا کد 3807 پرداخت گردیده است الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران:آقای محسن زارعی محمودآبادی به کد ملی 448003XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره وآقای مهدی برزگری خانقاه به کد ملی 448928XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای محمد رضا نیلی محمودابادی به کد ملی 448936XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومحمدحسین برزگری به کد ملی 448928XXXX به سمت منشی هییت مدیره وآقای حسین شمسی محمودآبادی به کد ملی 448969XXXX به سمت عضو هییت مدیره وآقای مجید زارعی محمودآبادی به کد ملی 448936XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره وآقای محمدحسین صباغی به کد ملی 448935XXXX به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره وآقای محمدمهدی جنتی فیروز آبادی به کد ملی 448926XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به سمت اعضای هییت مدیره بدین شرح بمدت سه سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،برات واوراق بهاداربا امضاآقای محسن زارعی محمود ابادی مدیرعامل وآقای محمدرضا نیلی محمود آبادی رییس هییت مدیره ودرغیاب رییس هییت مدیره توام با امضاآقای مهدی برزگری نایب رییس هییت مدیره ومهرشرکت دارای اعتبار است واسنادعادی ونامه ها با امضا مدیرعامل ودرغیاب وی با امضارییس هییت مدیره ومهرشرکت معتبرخواهد بودومسعود زارعی محموابادی به کد ملی 448971XXXX وفرزانه زارعی به کد ملی 448974XXXX ومحمدحسین غفورزاده به کد ملی 448970XXXX به سمت بازرسان اصلی ومحمدحسین زارعی به کد ملی 448976XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 971129XXXX84163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی