اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/1/83 آقایان شهریار سهرابی و آرش فهیمی ، کاوه فلاحتکار به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیده اند آقایان آرش هنرور وآقای عطااله شاه محمدی به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شده اند. روزنامه کثیرالانتشار ابرا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. برابرصورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/1/83 کاوه فلاحتکار به سمت رییس هییت مدیره و آرش فهیمی به سمت نایب رییس هییت مدیره وشهریار سهرابی به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شده اند کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور ازقبیل چک وسفته وغیره. و همچنین اوراق عادی باامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره ومهرشرکت معتبرخواهد بود. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی