اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 154

شناسه ملی: 14003273425

تاریخ ثبت: 1391/11/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/11/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 8 ـ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سمت و مدت انتخاب اعضای هییت رییسه مجمع امور صنفی بر اساس ماده 33 و 35 قانون نظام صنفی برای مدت 4 سال انتخاب ، پس از تایید کمیسیون نظارت ذیربط جهت درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صورتجلسه مجمع عمومی موسسه به اداره ثبت شرکتها اعلام میگردد. ش 971023XXXX03395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/29:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/11/1392 و تایید نام شماره 139211XXXX43000387 اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نام مجمع امور صنفی مشترک شهرستان بروجن به اتاق اصناف شهرستان بروجن تغییر یافت و لذا ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. ش 234510XXXX780033XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/13:

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه موسسه مجمع امور صنفی مشترک شهرستان بروجن منضم به نامه شماره 3605/6/118 مورخ 24/11/91 اداره صنعت معدن تجارت شهرستان بروجن ارسال گردید و در تاریخ 13/12/91 شماره ثبت 154 و شناسه ملی 140032XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و همان تاریخ از لحاظ امضا تکمیل گردید و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 موضوع موسسه: در اجرای ماده 32 قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه مجمعی از نمایندگان منتخب اعضا هییت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان به منظور انجام دادن وظایف و مسیولیت های مقرر در قانون نظام صنفی تشکیل می گردد. انجام مفاد موضوع موسسه با کسب مجوز از مراجع ذیربط امکان پذیر می باشد. 2 مرکز موسسه: چهارمحال و بختیاری شهرستان بروجن بلوار ملت جنب اداره ثبت اسناد و املاک کدپستی 887165XXXX 3 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال که تماماً پرداخت گردیده است. 5 مدیران موسسه: مسعود ناصری بروجنی کد ملی 465031XXXX و علی اصغر بابایی بروجنی کد ملی 046502XXXX4 و سیاوش اسدی بروجنی کد ملی 465031XXXX عطا اله برجیان کد ملی 465035XXXX علی رحمانی کد ملی 633981XXXX به سمت اعضا هییت مدیره مجمع برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقایان مسعود ناصری بروجنی به سمت رییس مجمع و علی اصغر بابایی بروجنی به سمت نایب رییس اول مجمع و سیاوش اسدی بروجنی به سمت نایب رییس دوم مجمع و عطا اله برجیان به سمت دبیر مجمع و علی رحمانی به سمت خزانه دار انتخاب گردیدند 6 صاحبان امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و نامه های عادی و اداری موسسه با امضا رییس مجمع و خزانه دار و در غیاب رییس مجمع امضا نایب رییس اول مجمع و مهر مجمع معتبر می باشد. ش 234510XXXX780004XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی