اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 907

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/05/13:

پیرو آگهی شماره 12173 مورخ 7/5/87 و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4 ، 2 و 3/5/87 شرکت تعاونی خدماتی، بهره برداری و نگهداری خطوط لوله های آب 1918 شهرستان زابل به شماره ثبت 907 منضم بنامه شماره 1458 مورخ 5/5/87 اداره تعاون زابل: 1 آقایان حمید شهرکی خالص و عبداله خمری از سمت و عضو در شرکت مستعفی و رضا پنجه کوبی و حسین نورزهی ب عضو شرکت درآمدند در نتیجه در سهام و سرمایه اعضا تغییری حاصل نگردیده است. 2 آقایان حسین نورزهی و رضا پنجه کوبی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال و حسین قوچی به سمت رییس و نوروز پیری به سمت نایب رییس و سعید خلیلی به سمت منشی برای باقیمانده مدت قانونی انتخاب و تهیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی باامضا رییس و در غیاب ایشان باامضا منشی و مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی باامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی