اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 30

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/7/86 در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) تراز مالی و حساب سود و زیان سالی و مالی 84 و 85 بتصویب رسید. ب) بازرسین برای یک سال مالی دیگر سمت های خود را ابقا شدند. ج) در سایر موارد شرکت تغییری حاصل نگردیده است. رییس اداره ثبت اسناد ایوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/83 شرکت مزبور که در تاریخ 7/10/83 واصل گردیده: 1 - ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 - خانم سیما ملکی بسمت بازرس اصلی، خانم سهیلا خزل بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: 5 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/10/83 آقایان محمد حسن باسامی بسمت رییس هییت مدیره و جواد باسامی بسمت نایب رییس هییت مدیره و حمیدرضا باسامی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته و برات و غیره به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ایوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی