اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7617

شناسه ملی: 10320131780

تاریخ ثبت: 1388/09/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/09/28

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ میرعماد ک 12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/31:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/28:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/08/12:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/5/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شعبه نشانی استان تهران شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر نرسیده به تقاطع فاطمی خ پرستو پ 28 واحد 4 و به مدیریت هیبت اله خسروی تاسیس گردید. در تاریخ 20/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 31/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/000/11 ریال منقسم به یک میلیون و یکصد هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/10 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ خانم سارا نقاش به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه قاسمی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/12/1388 به تصویب رسید. در تاریخ 18/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/8/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم با نام به ارزش هر سهم 000/10 ریال که تمام از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که به موجب گواهی شماره 2572 مورخ 13/8/1388 بانک صنعت و معدن شعبه 11111 مبلغ 000/000/10 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 28/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/9/1388 تحت شماره 360090 و شناسه ملی 103201XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/9/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای کشاورزی و کشت ومحصولات گلخانه ای پرورش طیور و آبزیان و دامداری و توسعه مراتع اصلاح نباتات کود و بذر صادرات و واردات انواع نهال پیاز و بذر پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و بانکهای خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ نمایندگیهای داخلی و خارجی و ایجاد شعبه های داخلی و خارجی. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرعماد ک 12 پ 6 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصدهزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یکصدهزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1896 مورخ 24/9/1388 نزد بانک ملی شعبه خشایار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سیدمحمدجواد موحد به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای نصیب اله فاطمی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حبیب اله فاطمی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حبیب اله فاطمی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا حبیب اله فاطمی و سیدمحمدجواد موحد همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای فرهاد آشنایی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای سیدعلی احمدی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 16/6/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هیبت اله خسروی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حشمت اله خسروی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای یداله خسروی به سمت عضو هییت مدیره و آقای یداله خسروی به سمت مدیرعامل 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 22/6/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی