اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 85

شناسه ملی: 10530029510

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 03/08/1390 و صورت جلسه هییت مدیره همان تاریخ و باستناد نامه ش 871 ـ 99 پ اداره تعاون شهرستان های داراب و زرین دشت تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: 1 ـ آقای مرتضی فرهمند بسمت رییس هییت مدیره و آقای اصغر رستمی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نصرت رنجبر بسمت منشی هییت مدیره و خانم زهره رستمی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای اصغر رستمی برای مدت 2 سال بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای اصغر رستمی (مدیرعامل) به اتفاق امضای آقای مرتضی فرهمند (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان با امضا نصرت رنجبر (منشی هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای اصغر رستمی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 ـ خانم لیلا رنجبر بسمت بازرس اصلی و آقای اسفندیار رستمی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. مراتب در ستون تغییرات ثبت اولیه بثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک زرین دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی