اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 599

شناسه ملی: 10980078433

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 29/8/90 شرکت تعاونی 3173 و باستناد تاییدیه نامه شماره 2227/1 ـ 2/9/90 اداره تعاون کامیاران تغییرات ذیل در شرکت مرقوم بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نظر به درخواست آقای ایوب حیدری مبنی بر تقاضای خروج از شرکت لذا نامبرده پس از واگذاری کلیه سهام خود به آقای بهمن حیدری از شرکت خارج و نامبرده به عنوان سهامدار جدید به عضویت شرکت پذیرفته شده. مدیران شرکت: خانم زینب حیدری بسمت رییس هییت مدیره آقای بهمن حیدری بسمت نایب رییس هییت مدیره خانم نوشین حیدری بسمت منشی هییت مدیره و خانم افسانه حیدری بسمت مدیرعامل و آقای برومند کریمی گرگانی به عنوان علی البدل هییت مدیره که اعضای هییت مدیره برای مدت 3 سال و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره خانم زینب حیدری به اتفاق امضا مدیرعامل خانم افسانه حیدری همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره آقای بهمن حیدری به اتفاق امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرسان شرکت: خانم مریم گرشاسبی سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مارابی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده است. ذیل دفتر از لحاظ امضا در تاریخ 7/9/90 تکمیل گردید. رییس ثبت کامیاران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی