اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3744

شناسه ملی: 10760299799

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/20:

7,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - افزایش سرمایه از مبلغ 7 . 000 . 000 . 000 ریال از طریق مطالبات حال شده و صدورسهام جدید و اجرای بند 2 ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت به مبلغ 35 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم بر 3 . 500 . 000 سهم با نام ده هزار ریالی افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 -تغییر آدرس: پس از بحث آدرس شرکت به استان مازندران، شهرستان ساری، بخش مرکزی، شهر ساری، طالقانی، خیابان شهید فاروق صدیقی، بلوار طالقانی، پلاک 0 ، ساختمان حکیم، واحد 25 ، طبقه پنجم و کدپستی 481879XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید ش 971220XXXX18753 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. - 2 روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 971201XXXX85207 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 07/07/1399 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رمضانعلی زیار به شماره ملی 582920XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسیب عباسیان به شماره ملی 227946XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیده آرزو میرفضلی به شماره ملی 227967XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسیب عباسیان به شماره ملی 227946XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مشترک آقای رمضانعلی زیار (رییس هییت مدیره) و آقای مسیب عباسیان (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری و قراردادها با امضای منفرد آقای مسیب عباسیان (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970725XXXX74475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 07/07/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رمضانعلی زیار به شماره ملی 582920XXXX و آقای مسیب عباسیان به شماره ملی 227946XXXX و خانم سیده آرزو میرفضلی به شماره ملی 227967XXXX تا تاریخ 07/07/1399 . ـ 2 خانم مریم بابویه دارابی به شماره ملی 209240XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بابویه دارابی به شماره ملی 209028XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970725XXXX94395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عبارت پخش و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات فرآورده های صنعتی و کشاورزی، صادرات و واردات به همراه خرید و فروش محصولات مجاز بازرگانی و وسایل و لوازم مرتبط با موضوعات شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تبصره: ثبت موضوع فعالیت منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 970211XXXX71105 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره برا ی مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: رمضانعلی زیار به کد ملی 582920XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ مسیب عباسیان به کد ملی 227946XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل سیده آرزو میرفضلی به کد ملی 227967XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره(رمضانعلی زیار) و مدیر عامل (مسیب عباسیان) همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950805XXXX76606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

آگهی تغییرات شرکت اب راه ابنیه شمال سهامی خاص به شماره ثبت 3744 و شناسه ملی 107602XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رمضانعلی زیار به شماره ملی 582920XXXX - مسیب عباسیان به شماره ملی 227946XXXX -سیده آرزو میرفضلی به شماره ملی 227967XXXX - 2 بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند: مریم بابویه دارابی به شماره ملی 209240XXXX به عنوان بازرس اصلی ، جواد بابویه دارابی به شماره ملی 582920XXXX به عنوان بازرس علی البدل. - 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید. ـ 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940828XXXX62318 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 7XXXXXXXX0 ریال منقسم به 700000 سهم بانام، به ارزش هر سهم 10000 ریالی از محل ارزیابی اموال دارایی های ثابت افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940828XXXX82578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رمضانعلی زیاربه شماره ملی 582920XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مسیب عباسیان به شماره ملی 227946XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم سیده آرزومیرفضلی به شماره ملی 227967XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.کلیه اسنادواوراق بهادار وبانکی وتعهدآور بانکی وتعهدآور شرکت از قیبل چک، سفته، بروات عقود اسلامی وقراردادهابا امضا رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل ومهر شرکت ونامه های عادی واداری با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 930821XXXX33939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ خانم مریم بابویه دارابی به شماره ملی 209240XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بابویه دارابی به شماره ملی 209028XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ اعضا هییت مدیره تاتاریخ 14/07/1395 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رمضانعلی زیار به شماره ملی 582920XXXX و آقای مسیب عباسیان به شماره ملی 227946XXXX و خانم سیده آرزو میرفضلی به شماره ملی 227967XXXX ش 930821XXXX29410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25/6/89 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ آقای رمضانعلی زیار بسمت رییس هییت مدیره مسیب عباسیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم سیده آرزو میرفضلی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مشترک مدیرعامل باتفاق رییس هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 ـ خانم مریم بابویه و آقای حمیدرضا بابویه دارابی بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25/6/87 شرکت مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید: الف ـ آقایان رمضانعلی زیار به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مسیب عباسیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم سیده آرزو میرفضلی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ب ـ خانم مریم بابویه دارابی و آقای حمیدرضا بابویه دارابی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/17:

باستناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره شرکت مورخه 13/7/85 تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف تعداد اعضا هییت مدیره به چهار نفر افزایش یافت و ماده سی و یک اساسنامه اصلاح گردید. ب آقایان رمضانعلی زیار به عنوان رییس هییت مدیره و مسیب ایزک عباسیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و عباس نجفی سورکی و خانم سیده آرزو میرفضلی جیردهی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ج کلیه اسناد و اوراق بانکی و بهادار و تعهدآور با امضا مشترک رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. د خانم مریم بابویه دارابی و آقای حمیدرضا بابویه دارابی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای داخلی شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/8/84 شرکت مذکور مرکز اصلی شرکت به ساری، بلوار طالقانی، ساختمان حکیم طبقه چهارم، شماره 25 انتقال یافت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی