اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7944

شناسه ملی: 10260290460

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1399 آقای حمید رضا واعظ شوشتری کد ملی 128555XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای علیرضا واعظ شوشتری کد ملی 128584XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای عبدالرضا واعظ شوشتری کد ملی 128552XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید یوسف قاضی عسگر کد ملی 128502XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 990206XXXX29306 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا واعظ شوشتری کد ملی 128584XXXX ، آقای حمیدرضا واعظ شوشتری کد ملی 128555XXXX و آقای عبدالرضا واعظ شوشتری کد ملی 128552XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب کردند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی انتخاب شد. ش 990206XXXX64292 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1397 تصویب شد.روزنامه کثیرالانتشار نسل فرداجهت درج آگهی انتخاب شد. ش 980819XXXX56880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ علیرضا واعظ شوشتری با کد ملی 128584XXXX به سمت رییس هییت مدیره، حمید رضا واعظ شوشتری با کد ملی 128555XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، احمد رضا واعظ شوشتری با کد ملی 128596XXXX به سمت عضو هییت مدیره و سید یوسف قاضی عسگر با کد ملی 128502XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 980609XXXX84875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا واعظ شوشتری با کد ملی 128584XXXX وحمید رضا واعظ شوشتری با کد ملی 128555XXXX و احمد رضا واعظ شوشتری با کد ملی 128596XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 101005XXXX9 و کدپستی 817396XXXX به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی)با شناسه ملی 101035XXXX0 و کدپستی 816476XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 980603XXXX49935 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به صنایع غذایی اصفهان فرخنده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980424XXXX51653 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 38 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هییت مدیره تعیین خواهد نمود. موارد زیر به موضوع شرکت اضافه گردید: اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و همچنین اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست.در صورت لزوم با کسب مجوز ازمراجع ذیصلاح. اساسنامه جدید شرکت در 64 ماده و 11 تبصره تصویب شد. ش 971114XXXX06347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/28:

آگهی تغییرات شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7944 و شناسه ملی 102602XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/09/1397 سرمایه شرکت از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال به مبلغ چهل و چهار میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ چهل و چهار میلیارد ریال نقدی می باشد که به چهل و چهار هزار سهم بانام عادی یک میلیون ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/06/1397 صورتهای مالی سال 96 به تصویب رسید.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970712XXXX88856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی با شناسه ملی 101005XXXX9 و کد پستی 817396XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا امینی هرندی با کد ملی 565970XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی معرفی گردید ش 970518XXXX78631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/12/1396 صورتهای مالی سال 1395 به تصویب مجمع رسید. ش 970118XXXX10556 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:علیرضا واعظ شوشتری با کد ملی 128584XXXX به سمت رییس هییت مدیره، عبدالرضا واعظ شوشتری با کد ملی 128552XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، حمید رضا واعظ شوشتری با کد ملی 128555XXXX به سمت عضو هییت مدیره، سید یوسف قاضی عسگر با کد ملی 128502XXXX به سمت مدیر عامل(خارج از هییت مدیره)برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 960608XXXX06466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا واعظ شوشتری به کد ملی 128584XXXX ، آقای عبدالرضا واعظ شوشتری به کد ملی 128552XXXX و آقای حمیدرضا واعظ شوشتری به کد ملی 128555XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی به شناسه ملی 101005XXXX9 و آقای حمیدرضا امینی هرندی به کد ملی 565970XXXX به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960604XXXX57141 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوا تدبیر تراز با شناسه ملی 140042XXXX7 به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا امینی هرندی با کد ملی 565970XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 960204XXXX89536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1395 صورتهای مالی سال 1394 به تصویب رسید. ش 950923XXXX84869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1395 هییت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که طبق اساسنامه دارا می باشد به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.در سایر موارد تغییری حاصل نگردید. ش 950711XXXX36967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا واعظ شوشتری به شماره ملی 128584XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا واعظ شوشتری به شماره ملی 128555XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا واعظ شوشتری به شماره ملی 128921021 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 950502XXXX91964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا واعظ شوشتری به شماره ملی 128584XXXX ، آقای محمدرضا واعظ شوشتری به شماره ملی 128092XXXX و آقای حمیدرضا واعظ شوشتری به شماره ملی 128555XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101005XXXX9 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 103208XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950502XXXX98987 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع شرکت ماده سه اساسنامه اضافه شد: ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: تولید و فروش و صادرات و واردات انواع مواد غذایی، غلات و مواد اولیه تولید و بسته بندی کالا ـ تجهیزات و ماشین آلات و بسته بندی مواد غذایی و صادرات ـ واردات ـ خرید و فروش ـ تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها ـ ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح ش 940809XXXX05539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1393 تصویب شد. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 101005XXXX9 و موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 103208XXXX8 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940511XXXX46424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/29:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا واعظ شوشتری به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا واعظ شوشتری به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای حمیدرضا واعظ شوشتری به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 101500XXXX114720XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/23:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدرضا واعظ شوشتری با کد ملی 128092XXXX و آقای علیرضا واعظ شوشتری با کد ملی 128584XXXX و آقای حمیدرضا واعظ شوشتری با کد ملی 128555XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی 101005XXXX9 و آقای سعید برهانی با کد ملی 128226XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ ترازنامه سال مالی 1392 به تصویب رسید. 4 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 101500XXXX114720XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/31:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/4/92 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی 101005XXXX9 سعید برهانی با کد ملی 128226XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 31/4/92 تکمیل گردید. ش 101000XXXX117101XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی