اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 253

شناسه ملی: 10680080666

تاریخ ثبت: 1391/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/05/25

کد پستی: 7591797663

آدرس: یاسوج خیابان معلم 5 پاساژ گلها طبقه دوم

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا خلیلی به شماره ملی 423181XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره حمیده هدایت خواه به شماره ملی 426989XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و طیبه حسینی و شماره ملی 053478XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور موسسه با امضا رضا خلیلی و طیبه حسینی و حمیده هدایت خواه و مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است ش 971225XXXX03983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ رضا خلیلی به شماره ملی 423181XXXX و حمیده هدایت خواه به شماره ملی 426989XXXX و طیبه حسینی و شماره ملی 053478XXXX اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ اسما خلیلی به شماره ملی 422009XXXX و باقر ارجمند به شماره ملی 423212XXXX بازرس اصلی و ربابه رستمی زاده کوخدان به شماره ملی 423191XXXX بازرس علی البدل موسسه انتخاب شدند برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج اگهی های موسسه انتخاب گردید. ش 971225XXXX04826 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1395 تاییدیه شماره 954879/11 , 932 مورخه 22/08/95 اداره بهزیستی شهرستان بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ شد: حمیده هدایت خواه به شماره ملی 426989XXXX به سمت رییس هییت مدیره و طیبه حسینی به شماره ملی 053478XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و رضا خلیلی به شماره ملی 423181XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضا رضا خلیلی و طیبه حسینی و حمیده هدایت خواه و مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر موسسه دارای اعتبارمی باشد. ش 950922XXXX38822 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/08/1395 تاییدیه شماره 954879/11 , 932 مورخه 22/08/95 اداره بهزیستی شهرستان بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ رضا خلیلی به شماره ملی 423181XXXX و حمیده هدایت خواه به شماره ملی 426989XXXX و طیبه حسینی به شماره ملی 053478XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ اسما خلیلی به شماره ملی 422009XXXX و باقر ارجمند به شماره ملی 423212XXXX به عنوان بازرسان اصلی و ربابه رستمی زاده کوخدان به شماره ملی 423191XXXX بارزس علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند 3 ـ روزنامه ابتکار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. ش 950922XXXX93165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با توجه به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه مذکور منضم به نامه شماره 3315/33 مورخ 25/5/91 اداره بهزیستی شهرستان بویر احمد که در تاریخ 8/6/91 شماره ثبت 253 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 نام موسسه: پژوهشی کلک نوین دنا 2 موضوع موسسه: فرهنگی پیشگیری در حوزه خدماتی آموزشی پژوهشی و فرهنگی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 3 مرکز اصلی موسسه: یاسوج خیابان معلم 5 پاساژ گلها طبقه دوم کدپستی 759179XXXX 4 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال 6 مدیران و دارندگان حق امضا رضا خلیلی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و حمیده هدایت خواه به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم طاهره خلیلی به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری باامضا رضا خلیلی ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) و مهر موسسه معتبر است. 7 اساسنامه موسسه مشتمل بر 30 ماده و 25 تبصره به تصویب کلیه اعضا رسید. 8 حمیده پروار و بیژن کشاورز پناه به سمت بازرسان اصلی و کبری نوروزیان نصرآباد سفلی به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. کفیل ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی