اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1232

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/11/83 شرکت مزبور که در تاریخ 65/12/83 به این مرکز واصل و در تاریخ 22/12/83 از لحاظ مدارک ثبتی تکمیل گردیده است: 1 -آقایان عباس پور محمدی بسمت رییس هییت مدیره، محمد حسین حق شنو بسمت نایب رییس هییت مدیره و جواد خطیبی طالقانی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و احمد خطیبی طالقانی و ناصر نوروز شاد و سید عطااله سیدان بسمت اعضا هییت مدیره برای مابقی دوره تصدی هییت مزبور انتخاب گردیدند. 2 - مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 - آقایان غلامرضا قشقایی و امیر محمد دوست بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی