اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 16246

شناسه ملی: 10102479492

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/15:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/18:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 15/11/91 در شرکت نو آوران آریا تچر ( با مسیولیت محدود) شماره ثبت 16246 و شناسه ملی 101024XXXX2 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 آقای پیام رحمانی با پرداخت مبلغ 000/700/24 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 000/000/25 ریال افزایش داد. 2 آقای امید میر زاده با پرداخت مبلغ 000/400/49 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 000/000/50 ریال افزایش داد. 3 خانم نسیم آذری با پرداخت مبلغ 000/700/24 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 000/000/25 ریال افزایش داد. 4 سرمایه شرکت از مبلغ 000/200/1 ریال بمبلغ 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 5 نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. 6 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 100 سهم با نام یک میلیون ریالی می باشد. 7 اساسنامه جدید مشتمل بر 63 ماده و 11 تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 8 خانم فرزانه کشاورزی با کد ملی 032173XXXX به سمت بازرس اصلی و نازیلا چوگان با کد ملی 203212XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 9 آقای پیام رحمانی با کد ملی 032169XXXX و آقای امید میر زاده با کد ملی 005831XXXX و خانم نسیم آذری با کد ملی 237048XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 10 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت معرفی گردید. 11 آقای پیام رحمانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم نسیم آذری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امید میر زاده به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. 12 امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 221150XXXX110079XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/13:

پیرو آگهی تغییرات به شماره 2395/2 مورخ 27/1/91 شرکت فنی و مهندسی نوآوران آریاتچر( با مسیولیت محدود) به شماره ثبت 16246 و شناسه ملی 101024XXXX2 در آگهی صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/11/90 نام شرکت فنی و مهندسی نوآوران آریا تچر اشتباهاً فنی و مهندسی نوآوران تچرا قید شده بدینوسیله اصلاح میگردد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 6/11/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 24/12/90 واصل گردیده: 1 موسسه حسابرسی بخردیار به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای امیرغلامی با کد ملی 325077XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی