اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 364

شناسه ملی: 10610026002

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/13:

به استناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی و هییت مدیره ی شرکت تعاونی مرقوم و همچنین تاییدیه ی شماره 154/2 5/2/90 اداره تعاون مریوان تغییرات ی به شرح ذی در شرکت مزبور اعمال گردید که مراتب جهت اطلاع آگهی می گردد: 1 اعضای هییت مدیره: خانم الهام قادری، آقایان محمد و مهدی قادری به ترتیب به عنوان رییس، نایب رییس و منشی هییت مدیره و خانم زلیخا خسروی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 مدیر عامل : آقای مهدی قادری به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 دارندگان حق امضا: کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی بعد از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رییس هییت مدیره باتفاق مدیر عامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. 4 بازرسان شرکت: آقای علی قادری به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد قادری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 5 موافقیت با درخواست عضو آقایان محمد و علی قادری و خانمهای صغری و الهام قادری. 6 موافقت با استعفای آقایان زاهد بالیده، حیدر بالیده و مهدی امجدی علی آبادی و خانم حفصه راست خدیو از شرکت. 7 سرمایه و سهام اعضای خارج شده عینا به اعضای جدید الورود انتقال داده شد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مریوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی