اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 517

شناسه ملی: 10861753624

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1396 و مجوز شماره 15006/20 مورخ 03/07/96 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای سال 1396 انتخاب گردید. روزنامه محلی ارک جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970302XXXX84466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1396 و مجوز شماره 15006/20 مورخ 03/07/96 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/6/95 حمیدرزمجو به کد ملی 280246XXXX به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره جایگزین محمدفروغی اصل برای مدت باقی مانده لغایت مورخ 1/6/1397 انتخاب گردید. ش 970302XXXX08746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/09/1395 و مجوز شماره 20543/20 ـ 24/9/95 سازمان خصوصی سازی (معاونت شرکتها وقیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای سال 1395 انتخاب گردید. ش 960117XXXX89951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/06/1395 و مجوز شماره 24628/20 مورخ 10/11/95 از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ایلخانی به کد ملی 137661XXXX به عنوان رییس هییت مدیره محمد فروغی اصل به کد ملی 297166XXXX عضو هییت مدیره رحمان طالبی به کد ملی 137286XXXX عضو هییت مدیره حبیب امین زاده قویفکربه کد ملی 138079XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره حابل زادبود به کد ملی 519879XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا مکاتبات اداری و مدارک عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود. حق امضا کلیه اوراق تجاری و تعهدآور از قبیل قرارداد، چک، سفته و سایر اوراق تجاری تعهدآور از هر نوع با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت خواهد بود. ش 951120XXXX90518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/6/1395 و مجوز شماره 15063/41 ـ 17/7/95 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد فروغی اصل به کد ملی 297166XXXX رحمان طالبی به کد ملی 137286XXXX حابل زادبود به کد ملی 519879XXXX حمیدرضا ایلخانی سرکندی به کد ملی 137661XXXX حبیب امین زاده قویفکر به کد ملی 138079XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ش 951015XXXX36394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضا مکاتبات اداری و مدارک عادی شرکت با امضا نایب رییس هییت مدیره (آقای داودامین عشقی) و مهر شرکت خواهد بود. حق امضا کلیه اوراق تجاری و تعهدآور از قبیل قرارداد، چک، سفته و سایراوراق تجاری تعهدآور از هر نوع با 2 امضا ازاعضا هییت مدیره و یا با یک امضا از اعضا هییت مدیره بهمراه امضا مدیرمالی و ذیحساب شرکت (آقای یاشارعلیون) با مهر شرکت خواهد بود. ش 950311XXXX20102 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کرامتی فرد (عضو غیرموظف هییت مدیره) به کد ملی 090104XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شماره ثبت 14625 و به شماره شناسه ملی 101005XXXX7 به عنوان رییس هییت مدیره. آقای داود امین عشقی (عضو موظف هییت مدیره) به کد ملی 137059XXXX به نمایندگی از شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شماره ثبت 37377 و به شماره شناسه ملی 102004XXXX0 به عنوان نایب رییس هییت مدیره. آقای میرعلی اکبر اصل خادمی (عضو موظف هییت مدیره) به کد ملی 137891XXXX به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره ثبت 12070 و به شماره شناسه ملی 108616XXXX3 به عنوان مدیرعامل آقای موسی فیروزی (عضو غیرموظف هییت مدیره) به کد ملی 137428608 به نمایندگی از مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شماره ثبت 40408 و به شماره شناسه ملی 101008XXXX0 و آقای حسن مطلب زاده خانمیری (عضو غیرموظف هییت مدیره) به کد ملی 169980XXXX به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی به شماره ثبت 13092 و به شماره شناسه ملی 101005XXXX5 به عنوان اعضای هییت مدیره برای دوره تصدی ایشان در هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا مکاتبات اداری و مدارک عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود. حق امضا کلیه اوراق تجاری و تعهدآور از قبیل قرارداد، چک، سفته و سایر اوراق تجاری تعهدآور از هر نوع با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت خواهد بود. طبق ماده 59 اساسنامه هییت مدیره، قسمتی از اختیارات خود مندرج در ماده 53 اساسنامه شرکت شامل بندهای (یک ـ سه چهارـ شش ـ هفت ـ هشت ـ نه ـ یازده ـ دوازده ـ سیزده ـ چهارده ـ هیجده ـ بیست ـ بیست و یک) رابه مدیرعامل تفویض نمود. ش 940811XXXX00731 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره ثبت 12070 و به شماره شناسه ملی 108616XXXX3 سازمان مدیریت صنعتی به شماره ثبت 13092 و به شماره شناسه ملی 101005XXXX5 شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شماره ثبت 40408 و به شماره شناسه ملی 101008XXXX0 شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شماره ثبت 14625 و به شماره شناسه ملی 101005XXXX7 شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شماره ثبت 37377 و به شماره شناسه ملی 102004XXXX0 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 940811XXXX01493 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال 1394 انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940728XXXX76132 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد در سال مالی منتهی به 30/12/92 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/93 شرکت انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت در سال 1393 تعیین شد. ش 001010XXXX117021XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد در سال مالی منتهی به 30/12/91 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/92 شرکت انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت در سال 1392 تعیین شد. ش 001010XXXX117021XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد در سال مالی منتهی به 29/12/1390 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ثبت 68692 به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/91 شرکت انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای رسمی شرکت در سال 1391 تعیین شد. ش 001010XXXX116945XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/3/90 که در تاریخ 22/7/91 به این اداره واصل گردیده صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/89 تصویب و سازمان حسابرسی شماره ثبت 68692 تهران و شناسه ملی 101011XXXX2 و کد پستی 151383XXXX به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 29/12/90 تعیین و روزنامه ایران برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال 1390 تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/3/87 شرکت ماشین سازی تبریز ( سهامی عام) ثبت شده به شماره 517 صورت های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان در سال مالی منتهی به 29/12/86 شرکت تصویب و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی 1387 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/14:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 29/4 85 شرکت ماشین سازی تبریز ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 517 ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/84 تصویب و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت در سال 85 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات هییت مدیره مورخ 27/3/85 شرکت ماشین سازی تبریز ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 517 برابر احکام شماره 7529/85 مورخ 27/2/85 و 10127/85 مورخ 10/3/85 و 11377 85 مورخ 21/3/85 مربوط به آقایان مهندس اکبر شمس لاهیجانی عضو غیر موظف هییت مدیره به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی و محسن لطفی عضو غیر موظف هییت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد و کریم فروزان عضو موظف هییت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران آقایان مهندس اکبر شمسی لاهیجانی به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره و رییس هییت مدیره و مهندس محسن لطفی به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و بموجب ماده 57 و 58 اسامنامه و هچنین مواد 124 و 125 قانون تجارت آقای مجید خدا بخش به سمت مدیر عامل برای باقیمانده دوره تصدی ایشان در هییت مدیره انتخاب و طبق موارد 159 اساسنامه قسمتی از اختیارات مندرج در ماده 53 اساسنامه شامل بند یک و قسمتی از بند 3 در مورد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران و بندهای چهار و شش و هفت و هشت و نه و یازده و دوازده و سیزده و چهارده و هیجده و بیست و یک را به مدیر عامل تفویض نمود و حق امضای مکاتبات اداری و مدارک عادی شرکت با مدیر عامل و کلیه اوراق تجاری و تعهد آور با امضای عضو موظف هییت مدیره یا یک عضو موظف و یک عضو غیر موظف ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود . مسوول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/11:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/84 شرکت ماشین سازی تبریز ( سهامی عام) ثبت شده به شماره 517 صورتهای مالی و ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/83 تصویب و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی شرکت انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی