اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 191534

شناسه ملی: 10102335004

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 28 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/25:

200,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/09/21:

20,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/26:

80,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/06:

57,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/10:

50,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/05:

32,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه ملی 101035XXXX3 به نمایندگی آقای حمیدرضا شهریاری کاهکشی به شماره ملی 462314XXXX ، به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای رسول جلیلی به شماره ملی 253895XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی 103207XXXX0 به نمایندگی آقای اکبر شاملو کاظمی به شماره ملی 393270XXXX ، به سمت عضو هییت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا به شناسه ملی 103204XXXX0 به نمایندگی آقای سید محمد میری به شماره ملی 571940XXXX ، به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی اصغر هدایتی به شماره ملی 004439XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی خانلرخانی به شماره ملی 005781XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ امضای مجاز اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت: ـ 1 کلیه نامه های عادی، صورت حساب های فروش و اسناد مربوط به مناقصات با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت، معتبر می باشد. ـ 2 قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور تا سقف 1XXXXXXXX00 ریال و چک ها تا سقف 3XXXXXXXX0 ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد. ـ 3 قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور مالی بالاتر از 1XXXXXXXX00 ریال و چک های بالاتر از 3XXXXXXXX0 ریال با امضای مدیرعامل و امضای یکی از آقایان رسول جلیلی و علی اصغر هدایتی وهمچنین امضای یکی از آقایان حمیدرضا شهریاری کاهکشی، سید محمد میری ویا اکبر شاملو کاظمی و در غیاب مدیرعامل با سه امضا (رییس یا نایب رییس هییت مدیره، یکی از آقایان علی اصغر هدایتی و رسول جلیلی وهمچنین یکی از آقایان حمیدرضا شهریاری کاهکشی، سید محمد میری و اکبر شاملو کاظمی) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980709XXXX59344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 30/09/1397 به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار فناوران اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مد ت یکسال مالی انتخاب گردید پ 980402XXXX25578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه ملی 101035XXXX3 به نمایندگی آقای حمیدرضا شهریاری کاهکشی به شماره ملی 462314XXXX ، به سمت رییس هییت مدیره آقای رسول جلیلی به شماره ملی 253895XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی 103207XXXX0 به نمایندگی آقای اکبر شاملو کاظمی به شماره ملی 393270XXXX ، به سمت عضو هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا به شناسه ملی 103204XXXX0 به نمایندگی آقای سید محمد میری به شماره ملی 571940XXXX ، به سمت عضو هییت مدیره آقای علی اصغر هدایتی به شماره ملی 004439XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای علیرضا منافی به شماره ملی 005533XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) برای باقیمانده مدت هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه نامه های عادی، صورت حساب های فروش و اسناد مربوط به مناقصات با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت، معتبر می باشد. قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور تا سقف 1XXXXXXXX00 ریال و چک ها تا سقف 3XXXXXXXX0 ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد. قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور مالی بالاتر از 1XXXXXXXX00 ریال و چک های بالاتر از 3XXXXXXXX0 ریال با امضای مدیرعامل و امضای یکی از آقایان رسول جلیلی و علی اصغر هدایتی وهمچنین امضای یکی از آقایان حمیدرضا شهریاری کاهکشی، سید محمد میری ویا اکبر شاملو کاظمی و در غیاب مدیرعامل با سه امضا (رییس یا نایب رییس هییت مدیره، یکی از آقایان علی اصغر هدایتی و رسول جلیلی وهمچنین یکی از آقایان حمیدرضا شهریاری کاهکشی، سید محمد میری و اکبر شاملو کاظمی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971205XXXX43699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -سازمان حسابرسی به شناسه ملی: 101011XXXX2 به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی 30/9/1396 به تصویب رسید -روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ 970320XXXX93612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه ملی 101035XXXX3 به نمایندگی محمد روح الهی به شماره ملی 004296XXXX به سمت رییس هییت مدیره، رسول جلیلی به شماره ملی 253895XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی 103207XXXX0 به نمایندگی محمد باقر محمدزاده مقدم به شماره ملی 091932XXXX به سمت عضو هییت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی 103204XXXX0 به نمایندگی محمود صالح اصفهانی به شماره ملی 511047XXXX به سمت عضو هییت مدیره، علی اصغر هدایتی به شماره ملی 004439XXXX به سمت عضو هییت مدیره و علیرضا منافی به شماره ملی 005533XXXX به سمت مدیرعامل(خارج از هییت مدیره و سهامداران)برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه قراردادهای شرکت تا سقف 1XXXXXXXX0 ریال، نامه های عادی، فاکتورهای فروش و اسناد مربوط به شرکت در مناقصه با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. چک ها و سایر اسناد تعهدآور مالی تا مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال و قراردادهای از مبلغ 100000XXXX ریال تا 1XXXXXXXX01 ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. چک ها و سایر اسناد تعهدآور مالی از مبلغ 300000XXXX ریال به بالا و نیز قراردادهای بالاتر از 1XXXXXXXX01 ریال با امضای مدیرعامل و امضای یکی از آقایان رسول جلیلی یا علی اصغر هدایتی و همچنین امضای یکی از آقایان محمد روح الهی یا محمد باقر محمد زاده مقدم یا محمود صالح اصفهانی به همراه مهر شرکت معتبر است. پ 961125XXXX06205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/13:

پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه 139604XXXX1006667 و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/02/1396 سرمایه شرکت مبلغ( 2XXXXXXXX000 ریال) دویست میلیارد ریال صحیح است که در آگهی مذکور بیست میلیارد ریال درج شده و بدینوسیله اصلاح میگردد پ 960613XXXX90679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی: 101011XXXX2 به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی 30/9/1395 به تصویب رسید ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ 960320XXXX50404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از 8XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال منقسم به 4000000 سهم 50000 ریالی با نام از محل پرداخت نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره نامه 594/95/1060 مورخ 17/12/95 بانک پارسیان شعبه ونک واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960202XXXX20446 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ایجاد شرکتهای فرعی در جهت تحقق اهداف موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. پ 960126XXXX83186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 57XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 8XXXXXXXX00 ریال منقسم به 1600000 سهم 50000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ 950903XXXX02699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1394 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی 101003XXXX9 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 950305XXXX18108 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/08/1394 سرمایه شرکت از مبلغ 3075XXXX000 ریال به مبلغ 57XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1140000 سهم بانام 50000 ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 941114XXXX25106 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند:آقای علی اصغر هدایتی به شماره ملی 004439XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای رسول جلیلی به شماره ملی 253895XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علیرضا منافی به شماره ملی 123123XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره و سهامداران) شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه ملی 101035XXXX3 به نمایندگی آقای محمد روح اللهی به شماره ملی 004296XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی 103207XXXX0 به نمایندگی آقای محمد باقر محمدزاده مقدم به شماره ملی 091932XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا به شناسه ملی 103204XXXX0 به نمایندگی محمود صالح اصفهانی به شماره ملی 511047XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه قراردادهای شرکت تا سقف 100000XXXX ریال و نامه های عادی و فاکتورهای فروش و اسناد مربوط به شرکت در مناقصه با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت وچکها و سایر اسناد تعهدآور مالی تا مبلغ 300000XXXX ریال و قراردادهای از 100000XXXX ریال تا 1XXXXXXXX01 ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و چک ها و سایر اسناد تعهدآور مالی از مبلغ 300000XXXX ریال و به بالا و نیز قراردادهای بالاتر از 1XXXXXXXX01 ریال با امضای مدیرعامل و امضای یکی از آقایان رسول جلیلی یا علی اصغر هدایتی و همچنین امضای یکی از آقایان محمد روح اللهی یا محمد باقر محمدزاده مقدم یا محمود صالح اصفهانی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941114XXXX49982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 (به جای آقای ناصر صلحی) به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی(سال مالی منتهی به 30/09/94 )انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هییت مدیره بریای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رسول جلیلی به شماره ملی 253895XXXX آقای علی اصغر هدایتی به شماره ملی 004439XXXX شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه ملی 101035XXXX3 به نمایندگی آقای محمد روح اللهی به شماره ملی 004296XXXX شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی 103207XXXX0 به نمایندگی آقای محمدباقر محمدزاده مقدم به شماره ملی 091932XXXX شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا به شناسه ملی 103204XXXX0 به نمایندگی آقای محمود صالح اصفهانی به شماره ملی 511047XXXX پ 941027XXXX87214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1393 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی 101003XXXX9 به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صدر به شماره ملی 307131XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 940320XXXX60771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/17:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 51 اساسنامه (در خصوص سال مالی شرکت) به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ 1835799 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/17:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر صلحی با کد ملی شماره 491044XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 1835800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/29:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/9/92 و هییت مدیره مورخ 19/9/92 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/050/23 ریال به مبلغ 000/000/750/30 ریال منقسم به 000/615 سهم 000/50 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت. ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 29/11/92 تکمیل امضا گردیده است. پ 1781564 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد روح الهی شماره کد ملی 004296XXXX (به نمایندگی از شرکت ارتباطات سیار ایران) به شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان رییس هییت مدیره و رسول جلیلی شماره کد ملی 253895XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمودصالح اصفهانی شماره کد ملی 511047XXXX (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا) به شناسه ملی 103204XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره و علی اصغر هدایتی شماره کد ملی 004439XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و حسن صحراپور شماره کد ملی 003928XXXX (به نمایندگی از شرکت نقش اول کیفیت) به شناسه ملی 103207XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و علیرضا منافی به کد ملی 123123XXXX به سمت مدیر عامل و انتخاب گردیدند. و دارندگان حق امضای مجاز شرکت به شرح زیر تعیین گردید: نامه های عادی، فاکتورهای فروش و اسناد مربوط به شرکت در مناقصه ها با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت و چک ها و سایر اسناد تعهدآور مالی تا مبلغ 001/000/000/1 ریال با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و چک ها و سایر اسناد تعهدآور مالی از مبلغ 001/000/000/1 ریال به بالا با امضای مدیر عامل و امضای یکی از آقایان رسول جلیلی یا علی اصغر هدایتی و همچنین امضای یکی از آقایان محمد روح الهی یا حسن صحراپور یا محمود صالح اصفهانی به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 1756863 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 14/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رسول جلیلی کد ملی 253895XXXX و محمد روح الهی کد ملی 004296XXXX به نمایندگی شرکت ارتباطات سیار به شناسه ملی 101035XXXX3 و حسن صحراپور به کد ملی 003928XXXX به نمایندگی شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی 103207XXXX و محمودصالح اصفهانی کد ملی 511047XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی 103204XXXX0 و علی اصغر هدایتی به کد ملی 004339XXXX . پ 1756864 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال 1391 شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی 102208XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رمضانی به کد ملی 102820XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. پ 1703530 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/2/92 شرکت مزبورکه درتاریخ 12/3/92 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به ش م 103208XXXX6 به سمت بازرس اصلی و ناصر مصلحی به ش م 491044XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 1661252 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/4/91 و هییت مدیره مورخ 20/4/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/050/1 ریال به مبلغ 000/000/050/23 ریال منقسم به 000/461 سهم 00/50 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 399/408/016/12 ریال بموجب گواهی شماره 1757/152 مورخ 8/5/91 بانک رفاه کارگران شعبه میرداماد کد 152 پرداخت گردیده است. ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 10/8/91 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 2/3/91 شرکت مزبورکه در تاریخ 14/4/91 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر هدایتی به کد ملی 004439XXXX و رسول جلیلی به کد ملی 253895XXXX و شرکت ارتباطات سیارایران به شناسه ملی 101035XXXX3 به نمایندگی عطااله ملکی تبار به کد ملی 005618XXXX و شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی 103207XXXX به نمایندگی حسن صحرا پور به کد ملی 003928XXXX و شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی 103204XXXX0 به نمایندگی سعید فرخ منش به کد ملی 181903XXXX . آدرس شرکت به تهران، خ آزادی خ حبیب اللهی خ قاسمی پ 37 طبقه 5 کدپستی 145999XXXX تغییریافت . به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/3/91 رسول جلیلی به سمت رییس هییت مدیره و سعید فرخ منش به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا منافی (خارج از اعضا) به کد ملی 005533XXXX به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اسناد تعهدآور مالی و چکها از مبلغ 001/000/500 ریال به بالا با امضای مدیر عامل و امضای یکی از اقایان رسول جلیلی یا علی اصغر هدایتی و همچنین یکی از آقایان سعید فرخ منش یا حسن صحراپور یا عطااله ملکی تبار همراه با مهرشرکت و چکها و سایر اسناد تعهدآور مالی تا مبلغ 001/000/500 ریال با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت و نامه های عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 20/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 28/12/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی 101035XXXX3 به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کد ملی 007289XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موضوع فعالیت شرکت عبارت ذیل اضافه شد: فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند غیراعتباری و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و آموزش به پرسنل شرکت پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/5/90 شرکت مزبور که در تاریخ 29/5/90 واصل گردید: مهدی صمدی به ش ملی 643956XXXX به سمت بازرس اصلی و محمود محسنی نیا به ش ملی 003992XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رسول جلیلی به ش ملی 253895009 و شرکت ایران سیستم به شناسه ملی 101010XXXX3 به نمایندگی محمدجواد شکوری مقدم به ش ملی 006469XXXX و علی اصغر هدایتی به ش ملی 004439XXXX و احمدرضا وفایی به ش ملی 068015XXXX و محمدرضا ذاکری نسب به ش ملی 007506XXXX به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/5/90 رسول جلیلی به سمت رییس هییت مدیره و علی اصغر هدایتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا منافی (خارج از سهامداران) به ش ملی 005533XXXX به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ماده 40 اساسنامه به ایشان تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/1/90 شرکت مزبور که در تاریخ 21/1/90 واصل گردید: مهدی صمدی به سمت بازرس اصلی و محمود محسنی نیا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رسول جلیلی 253895XXXX و حمیدرضا فضل الهی به ش ملی 049106XXXX به نمایندگی از طرف شرکت ایران سیستم به شناسه ملی 101010XXXX3 و علی اصغر هدایتی به ش ملی 004439XXXX و احمدرضا وفایی به ش ملی 098015XXXX و محمدرضا ذاکری نسب به ش ملی 007506XXXX به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/1/90 رسول جلیلی به سمت رییس هییت مدیره و حمیدرضا فضل الهی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا ذاکری نسب به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/13:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/6/88 و هییت مدیره مورخ 15/6/88 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/50 ریال بمبلغ 000/000/050/1 ریال منقسم به 000/21 سهم 000/50 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و مبلغ 000/500/367 ریال بموجب گواهی شماره 1164/152 مورخ 20/5/88 بانک رفاه شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 4/7/88 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/6/88 سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/500/32 ریال طی گواهی شماره 001322/152 مورخ 4/6/88 بانک رفاه شعبه میرداماد پرداخت گردید لذا 100 % سرمایه اولیه شرکت پرداخت شده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/5/87 رسول جلیلی به سمت رییس هییت مدیره و حمیدرضا فضل اللهی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی اصغر هدایتی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/5/87 شرکت مزبور که در تاریخ 28/7/87 واصل گردید: مهدی صمدی به سمت بازرس اصلی و محمود محسنی نیا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رسول جلیلی و حمیدرضا فضل اللهی به نمایندگی از شرکت ایران سیستم و علی اصغر هدایتی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/01/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/12/82 شرکت مزبور که در تاریخ 18/1/83 واصل گردید: 1 - آقای محمود صالح اصفهانی به سمت بازرس اصلی و آقای حمید یوسف زاده رهقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقایان رسول جلیلی و حمید فضل الهی به نمایندگی از طرف شرکت ایران سیستم و آقای علی اصغر هدایتی. 3 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/12/82 آقایان رسول جلیلی به سمت رییس هییت مدیره و حمید فضل الهی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی اصغر هدایتی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/82 آقایان رسول جلیلی بسمت رییس هییت مدیره - حمید یوسف زاده نایب رییس هییت مدیره و علی اصغر هدایتی بسمت مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/03/31:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/3/82 شرکت مزبور که در تاریخ 18/3/82 واصل گردید: 1 -اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رسول جلیلی مهدی فولادگر حمید یوسف زاده 2 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/3/82 آقایان رسول جلیلی به سمت رییس هییت مدیره و حمید یوسف زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی فولادگر به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی