اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 333570

شناسه ملی: 10103712742

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: شهر تهران ، خیابان جردن ، خیابان سایه ، خیابان مهرشاد ، ساختمان صداقت ، طبقه 8 واحد 24

کد پستی: 1967714851

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/10:

30,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/15:

5,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 3XXXXXXXX00 ریال منقسم به 300000 سهم 100000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . پ 981211XXXX04311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره بین 3 الی 9 نفر تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ 980911XXXX79875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی ترابی کد ملی 590954XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای سیدحسین حقگو به شماره ملی 005198XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای سید حسن حقگو به شماره ملی 005190XXXX به سمت عضو و مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدنیما حقگو به شماره ملی 002415XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق عادی و اداری ، رسمی و اسناد و مالی و تعهدآور با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980911XXXX75969 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای فرشاد هدایتی به شماره ملی 218097XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 980218XXXX10422 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداٌ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970424XXXX92516 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و فرشاد هدایتی به کد ملی 218097XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سید حسین حقگو به کد ملی 005198XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ سید حسن حقگو به کد ملی 005190XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 961017XXXX90462 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال 94 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین حسابرسی افق به شناسه ملی 101006XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 950924XXXX53916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی: 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین حسابرسی افق به شناسه ملی: 101006XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای سید حسین حقگو بسمت رییس هییت مدیره کد ملی: 005198XXXX وآقای سید حسن حقگو بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره کد ملی: 005190XXXX و کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد و مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941020XXXX72474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی: 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری بشماره ملی: 325567XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 92 به تصویب رسید پ 930925XXXX46427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین حقگو به سمت رییس هییت مدیره ک م: 005198XXXX ـ آقای سید حسن حقگو به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره ک م: 005190XXXX کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1774863 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال 91 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی 325567XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج) اعضای هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای سید حسین حقگو ک م: 005198XXXX آقای سید حسن حقگو ک م: 005190XXXX پ 1774861 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 50000 سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به یکصد هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم آن با نام می باشد. در تاریخ 29/6/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/16:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/11/1392 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسین حقگو به شماره ملی 005198XXXX و آقای سید حسن حقگو به شماره ملی 005190XXXX تا تاریخ 15/11/1392 2 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسین حقگو به شماره ملی 005198XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید حسن حقگو به شماره ملی 005190XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید حسن حقگو به شماره ملی 005190XXXX به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 16/1/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به یکصد هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/100 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 10/08/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی 032085XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 10/08/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 7/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی 032085XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خیابان جردن، خیابان سایه، خیابان مهرشاد، ساختمان صداقت، طبقه 8 واحد 24 کدپستی: 196771XXXX تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 3 ـ نام شرکت به آلومینیوم هزاره سوم میلاد تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 5/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 15/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سید نیما حقگو به شماره ملی 002415XXXX به شماره شناسنامه 002415XXXX تاریخ تولد 7/11/89 فرزند حسین با پرداخت مبلغ 000/000/250 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای سید سپهر حقگو به شماره ملی 044110XXXX به شماره شناسنامه 044110XXXX تاریخ تولد 11/12/87 فرزند حسن با پرداخت مبلغ 000/000/250 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای سید حسین حقگو با پرداخت مبلغ 000/500/247 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/250 ریال افزایش داد. آقای سید حسن حقگو با پرداخت مبلغ 000/000/500/247 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/250 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال بمبلغ 000/000/000/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 12 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده به تصویب رسید. 22 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 32 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسین حقگو به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید حسن حقگو به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سید حسن حقگو به سمت مدیر عامل . 42 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 52 آقای سجاد عشرتی به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اکبر عیسوند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 62 روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 27/4/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 11/3/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به طلایه هزاره سوم میلاد تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 1/4/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی