اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 430441

شناسه ملی: 10320824707

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان نوزدهم خیابان شهید احمد قصیر پلاک 66 مجتمع نگین طبقه هفتم واحد شمالی ،

کد پستی: 1513845466

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 980424XXXX59378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا نوبخت با کد ملی 006780XXXX به نمایندگی از موسسه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام به شناسه ملی 101003XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره آقای سعید رضا موساییان سبحانی با کد ملی 432338XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد فردا به شناسه ملی 101027XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای اسمعیل شجاع کد ملی 659996XXXX به نمایندگی از شرکت نگین گنجینه ایرانیان به شناسه ملی 101040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. تمامی قراردادها، اوراق و اسنادبهادار مالی و تعهدآورشرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هییت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. مکاتبات اداری و سایر موارد با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. پ 971213XXXX27880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم به شناسه ملی 101003XXXX9 شرکت توسعه اقتصاد فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی 101027XXXX4 شرکت نگین گنجینه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی 101040XXXX2 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/96 تصویب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 971213XXXX81676 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان نوزدهم ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ پلاک 66 ـ مجتمع نگین ـ طبقه هفتم ـ واحد شمالی، کدپستی 151384XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 961220XXXX24338 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. حسابرسی مفیدراهبر به شماره ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 961107XXXX19168 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آستان مقدس حضرت عبدالعظیم به شماره ثبت 8566 و شناسه ملی 101003XXXX9 به نمایندگی آقای خلیل دهقان ش م 006752XXXX و شرکت توسعه اقتصاد فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت 236366 و شناسه ملی 101027XXXX4 به نمایندگی آقای سعیدرضا موساییان سبحانی ش م 432338XXXX و شرکت نگین گنجینه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت 359881 و شناسه ملی 101040XXXX2 به نمایندگی آقای سید جلال باغخانی ش م 005825XXXX برای مدت دوسال به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1395 انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 950517XXXX84652 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خلیل دهقان با کد ملی 006752XXXX به نمایندگی از (موسسه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام به شماره ثبت 8566 و شماره شناسه ملی 101003XXXX9 ) به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای سعیدرضا موساییان سبحانی با کد ملی 432338XXXX به نمایندگی از (شرکت توسعه اقتصادفردا سهامی خاص به شماره ثبت 236366 و شماره شناسه ملی 101027XXXX4 ) به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سید جلال باغخانی با کد ملی 005825XXXX به نمایندگی از (شرکت نگین گنجینه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت 359881 و شماره شناسه ملی 101040XXXX2 ) به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید جلال باغخانی با کد ملی 005825XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردید. تمامی قراردادها اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات اداری و سایر موارد با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل در چارچوب اساسنامه شرکت و مصوبات هییت مدیره می باشد. پ 950520XXXX37427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش.م 108618XXXX1 به عنوان بازرس قانونی برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 940525XXXX15434 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آستان مقدس عبدالعظیم شناسه ملی 101003XXXX9 به نمایندگی خلیل دهقان کد ملی 006752XXXX و شرکت توسعه اقتصاد فردا(سهامی خاص) شناسه ملی 101027XXXX4 به نمایندگی سعیدرضاموساییان کد ملی 432338XXXX شرکت نگین گنجینه ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی 101040XXXX2 به نمایندگی سیدجلال باغخانی کد ملی 005825XXXX برای مدت دوسال به عنوان اعضا هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. پ 930912XXXX17642 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خلیل دهقان ش م 006752XXXX به نمایندگی ازآستان مقدس عبدالعظیم به شماره ثبت 8566 ش م 101003XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره و سعیدرضا موساییان ش م 432338XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت 236366 ش م 101027XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره وسید جلال باغخانی ش م 005825XXXX به نمایندگی ازشرکت نگین گنجینه ایرانیان به شماره ثبت 359881 ش م 101040XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردید حدود وظایف واختیارات مدیرعامل در چارچوب اساسنامه می باشد تمامی قراردادها اوراق واسناد بهادار مالی وتعهدآورشرکت با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد ومکاتبات اداری وسایر موارد با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است پ 930915XXXX89382 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 به تصویب رسید موسسه حسابرسی مفید راهبر ش م 108618XXXX1 به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393 انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.د. پ 930513XXXX83748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1680555 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی