اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6299

شناسه ملی: 10101335372

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

کد پستی: 5156938878

آدرس: آذربایجان شرقی شهر تبریز بلوار استاد شهریار خیابان ترافیک بلوار 35 متری گلکار پلاک 0 طبقه دوم

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران ( شناسه ملی 101001XXXX3 ) به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ( شناسه ملی 101004XXXX5 ) به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی 1398 تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 981129XXXX21467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران ( شناسه ملی: 101001XXXX3 ) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت ( شناسه ملی: 103800XXXX0 ) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی 1397 تعیین گردیدند. ش 980625XXXX77981 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مسعودفر به کد ملی 155200XXXX ، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا) بشماره ثبت 88404 و شناسه ملی 101013XXXX9 عضو هییت مدیره، جایگزین نماینده قبلی شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. علی مسعودفر به کد ملی 155200XXXX ، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا) بشماره ثبت 88404 و شناسه ملی 101013XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. داود بیغمی دارای کد ملی 138147XXXX ، به سمت منشی هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. ش 980517XXXX40205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر فرج نیا با کد ملی 150018XXXX نماینده شرکت توانیر به شماره ثبت 13224 و شناسه ملی 101005XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره رمضان منوچهری با کد ملی 158050XXXX نماینده شرکت توزیع برق بوشهر به شماره ثبت 10409 و شناسه ملی 108601XXXX7 به سمت عضو اصلی هییت مدیره محمدابراهیم سرداری با کد ملی 623967XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا) به شماره ثبت 88404 و شناسه ملی 101013XXXX9 به سمت عضو اصلی هییت مدیره داود بیغمی با کد ملی 138147XXXX ، به سمت منشی هییت مدیره اکبر فرج نیا با اکثریت آرا به عنوان مدیرعامل شرکت خارج از اعضای هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری به اتفاق دو امضای اکبر فرج نیا (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) یا نماینده ایشان رمضان منوچهری در ستاد شرکت 2 - با امضای علی مسعودفر یا نماینده ایشان شهناز قطعاتی در ستاد شرکت به همراه مهر شرکت، و در نواحی تابعه در غیاب مدیرعامل به مدیران نواحی و در غیاب علی مسعودفر به روسا و یا مسیولین حسابداری محول گردید. ش 970921XXXX72633 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1395 (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان) مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران ( شناسه ملی 101001XXXX3 ) به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت ( شناسه ملی 103800XXXX0 ) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1396 تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 961202XXXX57869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف سرافراز با کد ملی 153254XXXX نماینده شرکت توانیر به سمت رییس هییت مدیره اکبر هدایتی نیا با کد ملی 171810XXXX نماینده شرکت توزیع برق بوشهر به سمت نایب رییس هییت مدیره محمدابراهیم سرداری با کد ملی 623967XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا) به سمت عضو هییت مدیره رضا مغفرتی نایبی با کد ملی 137372XXXX (خارج ازهییت مدیره) به سمت منشی هییت مدیره یوسف سرافراز با کد ملی 153254XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری به اتفاق دو امضا: با امضا یوسف سرافراز (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) و در غیاب نامبرده با امضا اکبر فرج نیا با کد ملی 150018XXXX و با امضا اکبر هدایتی نیا (نایب رییس هییت مدیره) و در غیاب نامبرده با امضا علی مسعودفر با کد ملی 155200XXXX در ستاد شرکت به همراه مهر شرکت، و در نواحی تابعه در غیاب مدیرعامل به مدیران نواحی و در غیاب اکبر هدایتی نیا به روسا و یا مسیولین حسابداری محول گردید. ش 961020XXXX39960 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتقال و توزیع نیروی برق ایران ـ توانیر (سهامی خاص) به شمارة ثبت 13224 و شناسه ملی 101005XXXX4 شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به شمارة ثبت 88404 و شناسه ملی 101013XXXX9 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر (سهامی خاص) به شمارة ثبت 10409 و شناسه ملی 108601XXXX7 به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره رمضان منوچهری با کد ملی 158050XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش 960814XXXX87987 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تبریز به آدرس: آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز ـ بلوار استاد شهریار ـ خیابان ترافیک ـ بلوار 35 متری گلکار ـ پلاک 0 ـ طبقه دوم ـ ـ کدپستی 515693XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960301XXXX79979 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1394 تصویب شد. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 تعیین گردیدند. ش 951222XXXX71294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی سال 1393 (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشاور شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی 1394 تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تا مجمع عمومی سال آتی تعیین گردید. ش 941106XXXX44512 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف سرافراز به شماره ملی 153254XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره اکبر هدایتی نیا به شماره ملی 171810XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره سعید کامیار به شماره ملی 280304XXXX عضو هییت مدیره رضا مغفرتی نایبی به شماره ملی 137372XXXX منشی هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری باتفاق دو امضا 1 ـ با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نماینده ایشان آقای سعید کامیار 2 ـ آقای اکبر هدایتی نیا و در غیاب ایشان آقای علی مسعودفر بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضا چک ها و قراردادها در چارچوب اختیارات محوله در مدیریت توزیع برق شهرستانهای تابعه شرکت در غیاب مدیرعامل به مدیران واحدها و درغیاب آقای هدایتی نیا به روسا یا مسیولین حسابداری محول می گردد. ش 940206XXXX78651 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ـ توانیر (سهامی خاص) به شمارة ثبت 13224 و شناسه ملی 101005XXXX4 با نمایندگی یوسف سرافراز با کد ملی 153254XXXX ، شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به شمارة ثبت 88404 و شناسه ملی 101013XXXX9 با نمایندگی سعید کامیار با کد ملی 280304XXXX و شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شمارة ثبت 10409 و شناسه ملی 108601XXXX7 با نمایندگی اکبر هدایتی نیا با کد ملی 171810XXXX را به عنوان اعضای اصلی ورمضان منوچهری با کد ملی 158050XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش 940206XXXX32604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسانامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید در 63 ماده و 22 تبصره به تصویب رسید. ش 930909XXXX32563 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/02:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/6/91 که در تاریخ 22/1/91 به این اداره واصل گردیده صورت های مالی سال مالی 90 تصویب شد و موسسه حسابرسی آروین ارقام شماره ثبت 22156 شناسه ملی 101035XXXX3 کدپستی 159883XXXX به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت 11021 شناسه ملی 101004XXXX5 کدپستی 199699XXXX به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی 91 تعیین گردیدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 001010XXXX115613XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکت های تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/27:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/10/90 که در تاریخ 26/4/91 به این اداره شرکت واصل گردیده صورتهای مالی سال 1389 تصویب و سپس موسسه حسابرسی آروین ارقام شماره ثبت 22156 به شناسه ملی 101035XXXX3 و کدپستی 159883XXXX به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت 11021 تهران به شناسه ملی 101004XXXX5 و کدپستی 199699XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 90 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 31/3/90 که در تاریخ 30/9/90 به این اداره واصل گردیده، آقای یوسف سرافزار به کد ملی 153254XXXX و کدپستی 551666XXXX به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره برای مدت باقی مانده تا تاریخ 13/12/90 انتخاب و آقای محمدرضا اصولی به کد ملی 137979XXXX و کدپستی 518376XXXX به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نماینده ایشان آقای سعید کامیار و آقای حسن مهدیزاده و در غیاب ایشان آقای اکبر هدایتی نیا معتبر خواهد بود و حق امضا چکها و قراردادها در چارچوب اختیارات محوله در مدیریت توزیع برق شهرستان های تابعه شرکت در غیاب مدیر عامل به مدیران واحدها و در غیاب آقای مهدیزاده به روسا یا مسیولین حسابداری محول میگردد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/11:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/3/89 که در تاریخ 24/11/89 به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی 1388 تصویب و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت 17947 تهران شناسه ملی 101006XXXX8 و کدپستی 199369XXXX به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت 11021 تهران شناسه ملی 101004XXXX5 و کدپستی 199699XXXX به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1390 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده مورخ 3/12/88 و هییت مدیره مورخ 25/1/89 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 6299 به شناسه ملی 101013XXXX2 آقایان محمدرضا اصولی تبریزی به کد ملی 137979XXXX و کدپستی 518376XXXX و حسن مهدی زاده به کد ملی 137712XXXX و کدپستی 516593XXXX و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به شماره ثبت 88404 تهران و شناسه ملی 101013XXXX9 به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای علی اکبر فرج نیا به کد ملی 150018XXXX و کدپستی 165464XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب و سپس آقای یوس سرافراز به کد ملی 153254XXXX و کدپستی 551666XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به سمت عضو هییت مدیره و آقایان محمدرضا اصولی تبریزی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و حسن مهدی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب و کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها ، چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نمایندگان او آقایان حمید خسروشاهیان و یا آقای اکبر فرج نیا (یکی از آنها) و آقای حسن مهدی زاده عضو اصلی هییت مدیره معتبر خواهد بود و نظر به حکم مندرج در ماده 49 اساسنامه شرکت، هییت مدیره به اتفاق آرا تصویب نمود که در غیاب آقای حسن مهدی زاده در حوزه ستادی شرکت اختیار امضااوراق مالی و سایر اسناد مندرج در ماده 49 اساسنامه به آقای بهمن باغبان رضوان محول گردد همچنین در مدیریت های توزیع شهرستان ها مدیران توزیع نواحی به عنوان نماینده مدیرعامل تعیین وروسا یا مسیولیت حسابداری در غیاب آقای حسن مهدی زاده به عنوان صاحبان امضا مجاز اسناد مندرج در ماده 49 اساسنامه شرکت تعیین می گردند. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 7/4/88 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 6299 ب شناسه ملی 101013XXXX2 ، ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال 1387 تصویب و موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 1388 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 26/3/86 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانشرقی ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 6299 صورت های مالی سال 85 تصویب گردید و موسسه حسابرسی فراز حساب به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1386 تعیین و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. مسیول ثبت شرکت های ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی