اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2985

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 15/6/88 با شرکت مزبور واصله بتاریخ 12/7/88 ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت آقایان مسعود ریاضی تهرانی و محمد عزتیان بسمت بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال مالی و آقایان مهدی علیخانی خامسی و حسن پیر دربان طوسی و محمد علی صالحی شکیب بسمت اعضای اصلی و آقای اکبر محمدی زهان بسمت عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه 21/6/88 آقای مهدی علیخانی خامسی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن پیر دربان طوسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی صالحی شکیب بسمت منشی هیئت مدیره و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه 26/7/88 آقای علی محمد کدخدایی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی