اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 911

شناسه ملی: 10860273056

تاریخ ثبت: 1387/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/02/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/11:

1,050,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عباسعلی شجاعی فرد به شماره ملی 255964XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم حدیثه شحاعی فرد به شماره ملی 255000XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اکبر شاهسونی به شمارملی 255966XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل (اکبر شاهسونی) یا رییس هییت مدیره (عباسعلی شجاعی فرد) و در صورت غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس (حدیثه شجاعی فرد) همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات ادارای با امضا مدیرعامل (اکبر شاهسونی) یا رییس هییت مدیره (عباسعلی شجاعی فرد) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970624XXXX35941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اکبر شاهسونی به شماره ملی 255966XXXX و خانم حدیثه شحاعی فرد به شماره ملی 255000XXXX و آقای عباسعلی شجاعی فرد به شماره ملی 255964XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ خانم شرف شاهسونی به شماره ملی 255908XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم صغری زارعی به شماره ملی 255000XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نی ریزان فارس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970624XXXX11517 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای حسین شجاعی فرد به شماره 255988XXXX و آقای حجت شجاعی فرد به شماره ملی 255006XXXX وخانم حدیثه شجاعی فرد به شماره ملی 255000XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند اکبرشاهسونی به سمت بازرس اصلی و خانم صغری زارعی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه نی ریزان فارس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 961208XXXX88752 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 961208XXXX97843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آ قای حسین شجاعی فرد به شماره ملی 255988XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم حدیثه شجاعی فرد به شماره ملی 255000XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای حجت شجاعی فرد به شماره ملی 255006XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت حجت شجاعی فرد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات ادارای با امضا حجت شجاعی فرد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 961208XXXX78948 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره عبارتند از:آقای اکبر شاهسونی به شماره ملی 255966XXXX وآقای حجت شجاعی فرد به شماره ملی 255006XXXX وآقای عباسعلی شجاعی فرد به شماره ملی 255964XXXX و آقای حسین شجاعی فرد به شماره ملی 255988XXXX و خانم شرف شاهسونی به شماره ملی 255908XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند خانم حدیثه شجاعی فرد فرزند عباسعلی به سمت بازرس اصلی و خانم صغری زارعی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه نی ریزان فارس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 951027XXXX95413 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضا هییت مدیره به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 951027XXXX25229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت شجاعی فرد به شماره ملی 255006XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای عباسعلی شجاعی فرد به شماره ملی 255964XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای اکبر شاهسونی به شمارملی 255966XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ اصلی - آقای حسین شجاعی فرد به شماره ملی 255988XXXX به سمت عضو هییت مدیره - اصلی - خانم شرف شاهسونی به شماره ملی 255908XXXX به سمت عضو هییت مدیره-اصلی ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل (اکبر شاهسونی) یا رییس هییت مدیره (حجت شجاعی فرد) و در صورت غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس (عباسعلی شجاعی فرد) همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات ادارای با امضا مدیرعامل (اکبر شاهسونی) یا رییس هییت مدیره (حجت شجاعی فرد) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 951027XXXX18585 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 16/6/91 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/6/91 تصمیماتی به شرح ذیل در شرکت اتخاذ گردید. 1 اقای عباسعلی شجاعی فر به شماره ملی 896495XXXX و کدپستی 861837XXXX و آقای اکبر شاهسونی به شماره ملی 596668XXXX و کدپستی 864537XXXX و خانم شرف شاهسونی به شماره ملی 190874XXXX و کدپستی 831837XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 خانمها حدیثه شجاعی فرد به شماره ملی 100035XXXX و کدپستی 861837XXXX و خانم صغری زارعی به شماره ملی 100015XXXX و کدپستی 867867XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 3 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید. 4 هفته نامه عصر نی ریز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 آقای عباسعلی شجاعی فرد به سمت رییس هییت مدیره، خانم شرف شاهسونی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اکبر شاهسونی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 6 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، و غیره با امضا ثابت آقای اکبر شاهسونی و عباسعلی شجاعی فرد و در غیاب آقای عباسعلی شجاعی فرد با امضا خانم شرف شاهسونی با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 علاوه بر موضوعات فعالیت شرکت که در اساسنامه مشخص گردیده ساخت و تولید انواع تیرهای بتنی و فلزی و همچنین انواع تابلوهای برق و خرید و فروش انواع لوازم و وسایل برقی صنعتی و خانگی و احداث کلیه ی پست های زمینی و هوایی برق به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید. ثبت نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/14:

شرکت درخشان برق نی ریز سهامی خاص در تاریخ 11/2/87 به شماره 911 در این اداره ثبت و در تاریخ 12/2/87 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و هفته نامه عصر نی ریز بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: احداث کلیه شبکه های فشار ضعیف و متوسط هوایی و زمینی قرایت مشترکین عادی و بزرگ و تست و نصب لوازم اندازه گیری تعمیر و نصب پمپهای کشاورزی راه اندازی کارخانجات و معادن و احداث کلیه شبکه هوایی و زمینی، اصلاح و بهینه سازی کلیه شبکه های فشار ضعیف و متوسط و کلیه کارها در حیطه کاری این شرکت می باشد. 2 سرمایه شرکت: مبلغ 1050000 ریال است که کلاً نقدی بوده و به 105 سهم ده هزار ریالی بانام تقسیم 100 % آن بموجب گواهی 188 مورخه 1/2/87 بحساب جاری 5210 شرکت نزد بانک ملی شعبه نی ریز واریز شده است. 3 مرکز شرکت: شهرستان نی ریز خیابان نواب صفوی کوچه شماره 32 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 5 مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقایان عباسعلی شجاعی فرد به سمت رییس هییت مدیره اکبر شاهسونی به سمت نایب رییس هییت مدیره حسن شاهسونی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار بانکی تعهدآور با امضا ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره دارای اعتبار است. 6 بازرسان شرکت: خانم حدیثه شجاعی فرد بازرس اصلی خانم شرف شاهسونی بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی