اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/04/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/04/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 2026/86-29/5/86 اداره تعاون بهشهر منضم به مدارک و صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 31/4/86 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد. الف- با تغییر نام شرکت موافقت و در نتیجه برابر تاییدیه نام شرکت 3606/ن32/86-7/7/86 کد درخواست 384240 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کشور نام شرکت به تعاونی تولیدی سحر نکا تغییر یافته و ماده یک اساسنامه و بند یک شرکتنامه تعاونی اصلاح گردید. ب- فعالیت پرورش مرغ گوشتی بیست هزار قطعهای به موضوع اساسنامه شرکت اضافه و در نتیجه ماده سه اساسنامه تعاونی اصلاح گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/04/16:

باستناد نامه شماره 4619/83 - 11/4/83 اداره تعاون شهرستان بهشهر منضم به مدارک و صورتجلسات مربوطه خلاصه اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه شرکت مزبور که در تاریخ 14/4/83 تحت شماره سیصد و شصت و هشت ( 368 ) در این اداره ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد. الف) موضوع شرکت: تولید گل و گیاه زینتی برابر ماده سه اساسنامه ب) مرکز اصلی شرکت: نکا روستای دور آب- باغ سید محمود رستمکلایی ج) مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود. د) سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال نقدی بوده که منقسم به بیست و یک سهم پانصد هزار ریال و با نام و برابر گواهی شماره 117/3405 - 11/4/83 صندوق تعاون بهشهر مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال به حساب جاری شماره 5/733 شرکت واریز و مابقی در تعهد امضا می باشد. ه) مدیران و دارندگان امضا مجاز شرکت: آقای سید محمود رستمکلایی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل - خانم سکینه کریموند به عنوان نایب رییس- سید رضا رستمکلایی به عنوان منشی هر سه عضو اصلی هییت مدیره و خانم فریده کریموند به عنوان عضو علی البدل همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته و برات اوراق بهادار متفقات با امضا ثابت سید محمود رستمکلایی رییس هییت مدیره و مدیر عامل به همراه امضا سید رضا رستمکلایی منشی هییت مدیره و در غیاب منشی با امضا خانم سکینه کریموند نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و نامه های عادی با امضا سید محمود رستمکلایی رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و) بازرسان شرکت: آقای دانیال کاوه به عنوان بازرس اصلی و خانم آیدا انصاری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتصاب شدند. ی) اساسنامه در 66 ماده و 48 تبصره در جلسه مورخه 5/4/83 بررسی و تصویب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی