اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3471

شناسه ملی: 10260670870

تاریخ ثبت: 1391/10/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 27 نفر

کد پستی: 8164968818

تاریخ تاسیس: 1391/10/03

آدرس: 1 3 استان اصفهان ، شهر اصفهان خیابان شیخ مفید شرقی جنب فرهنگ سرای فدک کوچه 17 انتهای کوچه شهید جوانمردی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/03:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/09/1397 و نامه شماره 29417/97 , 914 مورخ 15/11/1397 اداره کل بهزیستی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ 29 / 12 / 1396 تصویب شد. رویا قرایتی به کد ملی 564936XXXX5 و مهرداد جعفر پوربه کد ملی 249113503 و مرتضی حاج محمد شیرازی به کد ملی 004226XXXX و مهدی بطلانی به کد ملی 128793XXXX و محمد یزدانی به کد ملی 181745XXXX و منوچهر زاغیان به کد ملی 128226XXXX و بهنام ابراهیمیان به کد ملی 128500XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و رضا عبدالهی به کد ملی 117066XXXX و رضا شریفی به کد ملی 325740XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره و اسماعیل امیرخانی به کد ملی 129290XXXX به عنوان بازرس اصلی و علیرضا اسماعیلی به کد ملی 119959XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ش 971209XXXX58641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/10/1397 و نامه شماره 29417/97 , 914 مورخ 15/11/1397 اداره کل بهزیستی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوعات ذیل به ماده 2 اساسنامه و به اهداف انجمن اضافه گردید 1 ـایجاد دفاتر تاج گل و لوازم عرض تسلیت با هدف کمک به خانواده های نیازمند تحت پوشش 2 ـفراهم نمودن بستر جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی از محل افراد خیر،ارگانها جهت مدد جویان تحت پوشش 3 ـ دربافت مجوز های قانونی از مراجع ذی ربط، با هدف درمان کلیه مدد جویان تحت پوشش ش 971209XXXX51353 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/09/1397 و نامه شماره 29417/97 , 914 مورخ 15/11/1397 اداره کل بهزیستی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد جعفر پور به کد ملی 249113503 به عنوان رییس هییت مدیره ومحمد مهدی بطلانی به کد ملی 128793XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمود یزدانی به کد ملی 181745XXXX به عنوان خزانه دار و مرتضی حاج محمد شیرازی کد ملی 004226XXXX به عنوان عضواصلی هییت مدیره و منوچهر زاغیان کد ملی 128226XXXX به عنوان عضواصلی هییت مدیره و بهنام ابراهیمیان کد ملی 128500XXXX به عنوان عضواصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ورویا قرایتی به کد ملی 564936XXXX5 برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب گردیدند.امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیراست: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و خزانه دار وبا مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 971209XXXX88195 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/23:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید ابراهیمی فر به سمت رئیس هیات مدیره و خانم رویا قرائتی به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهرداد جعفر پور بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای منوچهر زاغیان بسمت عضو هیات مدیره و خانم پریوش معاونی بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمد مهدی بطلانی اصفهانی بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمود یزدانی بسمت خزانه دار و عضو هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. آقای مهدی فولادگر و خانم فرشته شکیبایی بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. خانم رویا قرائتی به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر است.ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. ش950123XXXX16366 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید ابراهیمی فر به کدملی 114101XXXX و خانم رویا قرائتی به کدملی 564936XXXX و آقای مهرداد جعفر پور به کدملی 249111XXXX و آقای منوچهر زاغیان به کدملی 128226XXXX و خانم پریوش معاونی به کدملی 407253XXXX و آقای محمد مهدی بطلانی اصفهانی به کدملی 128793XXXX و آقای محمود یزدانی به کدملی 181745XXXX بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و آقای مهدی فولادگر به کدملی128496XXXXو خانم فرشته شکیبایی به کدملی 181815XXXX بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی حاج محمد شیرازی به کدملی 004226XXXX و آقای صفا ایزدی به کدملی472075XXXX به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت 3 سال انتخاب شدند. ش950123XXXX80336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 3/10/91 شماره ثبت 3471 و شناسه ملی 102606XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 3/10/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: اهداف موسسه عبارتند از ارایه خدمات به بیماران روانی مزمن و اختلالات رفتاری اتیسم آموزش در سطح جامعه و خانواده و کودک با هماهنگی دستگاه های مربوط تلاش در جهت ایجاد و تاسیس مراکز آموزشی توانبخشی و اشتغال تحت نظر انجمن ارتباط با مراکز دانشگاهی و انجمن های مشابه منظور انجام تحقیقات و نشر و توسعه رشته های مرتبط با اتیسم تلاش در جهت تسهیلات پیشگیری و مشاوره و توانبخشی و درمانی با اخذ مجوزهای قانونی پیشنهاد و اصلاح و تصویب قوانین لازم در حمایت از افراد مبتلا به اتیسم و احقاق حقوق آنها روشهای اجرایی اهداف از طریق تاسیس مراکز آموزشی و توانبخشی برای کودک و مربی و آموزش خانواده و جامعه چاپ و نشر مقاله و بروشور و کتاب برگزاری همایش و سمینار و فراهم نمودن امکانات آموزشی تبصره موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود بایستی از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ نماید و فعالیت موسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع می باشد. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان شیخ مفید شرقی جنب فرهنگ سرای فدک کوچه 17 انتهای کوچه شهید جوانمردی کدپستی 816496XXXX تلفن 031166XXXX3 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای جمشید ابراهیمی فر بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای مهرداد جعفرپور بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم پریوش معاونی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مصطفی نجفی بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ خانم رویا قرایتی بسمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای حسین سعیدی بسمت عضو هییت مدیره. 7 ـ 5 ـ آقای صفا ایزدی بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 8 ـ 5 ـ آقای رضا عبداللهی بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 9 ـ 5 ـ خانم مرضیه زمان وزیری بسمت خزانه دار به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 10 ـ 5 ـ خانم رویا قرایتی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی