اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 148

شناسه ملی: 14005546481

تاریخ ثبت: 1394/10/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/10/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/27:

50,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/07:

بموجب نامه شماره 9589/95/15 , 936 مورخ 06/11/1397 اداره بهزیستی شهرستان محمودآباد و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف)سمت اعضای هییت مدیره علی اکبر رمضانی 664959XXXX رییس هییت مدیره 2 . مجید قمی 038195XXXX نایب رییس هییت مدیره 3 . میثم آذری 501096XXXX عضو هییت مدیره و خزانه دار 4 . عباسقلی رفیع زاده 457914XXXX عضو هییت مدیره 5 . معصومه مشایخی 003489XXXX عضو هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند همچنین آقای چالاک آب روشن به کد ملی 373305XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. ب)کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با دو امضا از سه امضای خزانه دار،مدیرعامل، رییس هییت مدیره با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری موسسه با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980207XXXX45409 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/19:

بموجب نامه شماره 9589/95/15 , 936 مورخ 06/11/1397 اداره بهزیستی شهرستان محمودآباد و به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 31/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف) ترازنامه و صورت های مالی سال منتهی به 1396/12/29 مورد تصویب مجمع قرار گرفت ب) اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اکبر رمضانی با کد ملی 664959XXXX عضو اصلی هییت مدیره و مجید قمی با کد ملی 038195XXXX عضو اصلی هییت مدیره و میثم آذری با کد ملی 501096XXXX عضو اصلی هییت مدیره و عباسقلی رفیع زاده با گد ملی 457914XXXX عضو اصلی هییت مدیره و معصومه مشایخی با کد ملی 003489XXXX عضو اصلی هییت مدیره و چالاک آب روشن با کد ملی 373305XXXX عضو علی البدل هییت مدیره و علی اصغر رمضانی با کد ملی 664959XXXX عضو علی البدل هییت مدیره ج) آقایان حمید رضا نبی با شماره ملی 005001XXXX به عنوان بازرس اصلی و حمید رضا رمضانی با شماره ملی 005270XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ش 980119XXXX31494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/15:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 05/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و صورت های مالی سال منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب قرارگرفت. ش 960615XXXX79419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/27:

تاسیس موسسه غیرتجاری مهرآوران کهریزک کاسپین سرخرود درتاریخ 27/10/1394 به شماره ثبت 148 به شناسه ملی 140055XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: نگهداری سالمندان و معلولین و بیماران خاص) تاسیس آسایشگاه سالمندان ـ معلولین و تلاش در بهبود و تسکین آلام آنان. 2 ) تشکیل و تاسیس و راه اندازی کلینیک، درمانگاه و بیمارستان به منظور ارایه خدمات پزشکی درمانی 3 ) کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل ـ زلزله ـ آتش سوزی ـ جنگ و حوادث غیرمترقبه در حد امکانات. 4 )برنامه ریزی و تشکیل گروهای نیکوکاری در جهت خدمت به مدد جویان و جلب کمک های نقدی و غیرنقدی. 5 )جمع آوری اطلاعات علمی، تحقیقی از سایر مراکز خیریه و مشابه داخل و خارج از کشور. 6 ) خرید؛ ساخت وایجاد تاسیسات و بناهای مورد نیاز. 7 ) مراقبت و نگهداری از سالمندان, معلولین و نیازمندان بصورت های گوناگون در داخل و خارج موسسه. 8 ) انجام کلیه امور خیریه در زمینه های درمانی و آموزشی و فرهنگی برای نیازمندان تحت پوشش بهزیستی. 9 ) تلاش در ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه داخلی و خارجی نسبت به موضوع نوع دوستی از طریق نشر, اطلاعیه, پوستر, آگهی و شبکه های اجتماعی. 10 )تشکیل کلاس ها و دوره های آموزش کارکنان در سطوح مختلف بمنظور ارتقا سطح علمی آنان در خدمت به مددجویان. 11 )کمک به زنان بی سرپرست و بدسرپرست و خودسرپرست جهت حرفه آموزی و اشتغال و خودکفایی مالی. 12 )ایجاد بازارهای خیریه بمنظور کمک به فروش تولیدات زنان بی سرپرست و بدسرپرست و خودسرپرست در هر مکان که هییت مدیره صلاح بداند و تامین مالی آنها و تقویت بنیه مالی موسسه. 13 )موسسه می تواند برای انجام اهداف و پروژه های مورد نظر خود با تصویب هییت مدیره از بانک ها، موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه وام دریافت نماید.وام های دریافتی موضوع این بند صرفا برای برنامه های مربوطه قابل هزینه است و لاغیر. مدت موسسه:از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: مازندران شهرستان محمودآباد جاده سرخرود به آمل کیلومتر 9 بعد از روستای علویکلا میر مجتمع گل و گیاه پونا سرمایه موسسه: مبلغ 50000000 ریال نقدی می باشد.آقای علی اکبر رمضانی دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الشراکه وخانم معصومه مشایخی دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الشراکه وآفای مجید قمی دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الشراکه وآقای عباسقلی رفیع زاده دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الشراکه وآقای احمد علیزاده نیلی دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الشراکه از مجموع سرمایه موسسه را دارا می باشند اولین مدیران موسسه:آقای علی اکبر رمضانی به کد ملی 664959XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مجید قمی به کد ملی 038195XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای عباسقلی رفیع زاده به کد ملی 457914XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره وخانم معصومه مشایخی به کد ملی 003489XXXX به عنوان خزانه دار و عضو اصلی هییت مدیره و آقای احمد علیزاده نیلی به کد ملی 070240XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره آقای محمد امین عمیقی به کد ملی 325681XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره و خانم مریم راحت به کد ملی 007001XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره همگی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا آقای عباسقلی رفیع زاده(مدیرعامل)یا آقای علی اکبر رمضانی (رییس هییت مدیره) به همراه خانم معصومه مشایخی(خزانه دار) همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای حمید رضا نبی به کد ملی 005001XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا رمضانی به کد ملی: 005270XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. ش 941027XXXX14272 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی