اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3629

شناسه ملی: 14003887080

تاریخ ثبت: 1392/11/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/11/10

کد پستی: 7581855369

آدرس: گچساران باشت روستای درک

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/19:

باستناد نامه شماره 9768 مورخ 10/11/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گچساران خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت مذکور که در تاریخ 16/11/92 شماره ثبت 3629 در این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضا گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. 1 ـ نام شرکت: شرکت تعاونی شماره 4154 چویل کوه لار 2 ـ موضوع شرکت: پروار بندی گوساله گوشتی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 3 ـ مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ مرکز اصلی شرکت: گچساران ـ باشت ـ روستای درک کدپستی 758185XXXX 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن نقدا بحسا به شماره نزد بانک توسعه تعاون شعبه گچساران واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 6 ـ مدیران و دارندگان حق امضا غلام رضا الهی فرزند علی رضا کد ملی 426910XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و حمید رضا الهی فرزند غلام رضا کد ملی 426008XXXX به سمت رییس هییت مدیره عنایت الهی فرزند علی رضا کد ملی 426009XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و پریسا الهی فرزند غلام رضا کد ملی 426020XXXX به سمت منشی هییت مدیره سیاوش نره ای فرزند امیر قیصر کد ملی 119847XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار با امضا غلام رضا الهی مدیر عامل و حمید رضا الهی به سمت رییس هییت مدیره و مهر تعاونی دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه ها با امضا غلام رضا الهی مهر تعاونی معتبر است. 7 ـ نرگس راهی فرزند علی کد ملی 426910XXXX به سمت بازرس اصلی و گرد آفرین خنجری فرزند جعفر کد ملی 426966XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و نه تبصره بتصویب کلیه سهامداران رسید. ش 700960XXXX112934XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی