اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3785

شناسه ملی: 10480105371

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابرصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/89 که در تاریخ 29/4/89 واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب دوره عملکرد 1388 به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره شرکت مزبور در تاریخ 25/4/88 که مورخ 28/4/88 به این اداره ارسال گردید 1 ـ آقای مهندس یونس پورمناف زاده اردبیلی و مهندس بهزاد سنندجی و آقای جلال سعدایی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ ایوب فرهنگ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد بروجردیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 3 ـ پس از گزارش مدیرعامل و بازرس قانونی شرکت ترازنامه و حساب دوره عملکرد سال 87 مورد تصویب قرار گرفت 4 ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 5 ـ آقای مهندسی یونس پورمناف زاده اردبیلی بسمت رییس هیت مدیره و آقای مهندسی بهزاد سنندجی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جلال سعدایی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور چک، سفته، برات منفرداً با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/13:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره شرکت مزبور در تاریخ 16/4/86 که مورخ 28/4/86 باین اداره ارسال گردید. مجمع پس از استماع گزارش مدیر عامل و بازرس قانونی شرکت ترازنامه و حساب دوره عملکرد 1385 تصویب گردید. ایوب فرهنگ به سمت بازرس اصلی و احمد بروجردیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره شرکت مزبور در تاریخ 25/6/85 که مورخ 2/7/85 باین اداره ارسال گردید. ترازنامه و حساب دوره عملکرد سال 84 مورد تصویب قرار گرفت. آقای مهندس یونس پورمنافزاده اردبیلی و مهندسی بهزاد سنندجی و آقای جلال سعدایی برای باقیمانده مدت تصدی به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. آقای ایوب فرهنگ به سمت بازرس اصلی و احمد بروجردیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و اعلامیه های شرکت انتخاب شدند. آقای مهندس یونس پورمنافزاده اردبیلی به سمت مدیر عامل و آقای مهندس بهزاد سنندجی به سمت رییس هییت مدیره و آقای جلال سعدایی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. ضمناً کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور و چک و سفته و بروات منفرداً با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود امضا نامه ها و مکاتبات عادی با امضا هریک از اعضا هییت مدیره بهمراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مزبور در تاریخ 25/6/85 که مورخ 2/7/85 باین اداره ارسال گردید. تعداد اعضای هییت مدیره شرکت مرکب از سه نفر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/3/84 که در تاریخ 27/4/84 واصل گردید. ترازنامه دوره عملکرد 1383 تصویب گردید. آقای ایوب فرهنگ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن کوچک به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی