اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1050

شناسه ملی: 10420129940

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 6391713375

آدرس: ایذه خیابان حفظ شمالی روبروی فلکه معلم کوچه قابل

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/03:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1392 تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شده است. 1 ترازنامه و صورت های مالی سال 90 و 91 بتصویب رسید. 2 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پنج میلیون ریالی با نام افزایش یافته که مبلغ افزایش یافته تماما به طور نقدی و طی گواهی شماره 17/410 مورخ 16/08/1392 بانک صادرات خوزستان شعبه ایذه پرداخت گردیده است لذا ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردیده است. ش 370020XXXX780005XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/13:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/08/92 که طی نامه وارده شماره 15537/92/613 مورخ 11/8/92 ارسال گردید. اعضای هییت مدیره: آقای مسعود قمر به عنوان مدیر عامل و آقای حسین میرعلایی موردی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای امیر کیانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود محمدی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند و حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد بازرس اصلی آقای روح الله محمدی بازرس علی البدل آقای مجتبی شیخیان برای یک سال مالی انتخاب شدند. و روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی تعیین شد. آدرس مرکز شرکت از محل قبلی در شهرستان ایذه به آدرس ایذه خیابان حفظ شمالی روبروی فلکه معلم کوچه قابل کدپستی 639171XXXX انتقال یافت لذا ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شده است. تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به 4 نفر افزایش یافته لذا ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شده است. ش 370020XXXX780003XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

آگهی تغییرات شرکت کوهرنگ بنای کارون ( سهامی خاص) به شماره ثبت 1050 طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 14/6/1388 که طی نامه وارده 10246 مورخ 17/6/1388 ارسال گردید. آقای غریب طهماسبی سرقلی نوترکی به عنوان مدیر عامل و آقای حسین میرعلایی موردی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای فرج الله میرعلایی موردی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقایان قدمعلی میرعلایی موردی و مسعود قمر به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. و حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی آقای نادر کیانی ده کیان بازرس علی البدل آقای کورش ریوفی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/12/18:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عمومی به طور فوق العاده مورخ 16/12/1383 که طی نامه وارده 17/12/83 ارسال گردید. 1 - آقای ایرج میرعلایی موردی عضو هییت مدیره از سمت خود استعفا نموده و تنها سهامدار شرکت می باشد. 2 - مابقی اعضا هییت مدیره و بازرسان در سمتهای خود ابقا می باشند و تغییری در سرمایه شرکت حاصل نشده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/12/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/12/83 شرکت مزبور که در تاریخ 12/12/83 واصل گردید. 1 - آقای نادر کیانی ده کیانی به سمت بازرس اصلی و آقای کورش ریوفی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 3 - اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان: غریب طهماسبی سرقلی نوترکی، حسین میر علایی موردی، فرامرز محمدی، ایرج میرعلایی موردی و مسعود قمر و خانم فرزانه منصوری بیدکانی. 4 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/12/83 آقای غریب طهماسبی سرقلی نوترکی به عنوان مدیر عامل و آقای حسین میر علایی موردی به عنوان رییس هییت مدیره و خانم فرزانه منصوری بیدکانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقایان فرامرز محمدی، ایرج میر علایی موردی و مسعود قمر به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و نیز مقرر گردید امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله: چک، سفته و برات و ..... با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی