اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6576

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/12/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: یزد ، بلوار طالقانی بن بست نظری

تاریخ تاسیس: 1382/12/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/12/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مهندسین مشاور کانی کاوان کویر سهامی خاص که در تاریخ 28/12/82 تحت شماره 6576 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/12/82 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عمومی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت:بررسی و تحقیق و برنامه ریزی اکتشاف، تهیه طرح اکتشاف تفضیلی، تعیین فرم و میزان ذخیره، تعیین حدود و درجه باطله، ناخالصی و کیفیت مواد، بررسی فنی و اقتصادی و مطالعه امکان پذیری، طراحی سیستم استخراج، تهیه اکتشاف تکمیلی، طراحی سیستم ارتباطات باربری و نیرورسانی، طراحی و جانمایی کارگاه های ساختمانهای عمومی، تهیه طرح و تجهیز معدن، تهیه نقشه های اجرایی، تعیین میزان استخراج سالیانه، طراحی سیستم فرآوری، آرایش مواد، طراحی کارگاه های دانه بندی، تغلیظ، کانه آرایی و بسته بندی و کلیه امور مرتبط با معدن. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: یزد، بلوار طالقانی بن بست نظری پلاک 146 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام که مبلغ 350000 ریال آن طبق گواهی شماره 601 مورخ 20/12/82 بانک تجارت شعبه کاشانی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای سیداحمد فهیمی بافقی فرزند سیدعلی بسمت رییس هییت مدیره و سیدمحمدرضا صدربافقی فرزند سیدعباس بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا کارگران بافقی فرزند رمضانعلی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و نادر گورابیان یزدی فرزند بمانعلی و محمود محمدی نسب فرزند عباس به عنوان اعضا هییت مدیره در ضمن آقای سیدمحمدرضا صدربافقی فرزند سیدعباس به عنوان قایم مقام مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل و یک نفر از رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: به شرح ماده 44 اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمحمد میرغنی زاده بافقی فرزند سیدجعفربسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جان فرزند محمد بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی