اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 795

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/07/13:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/6/84 شرکت ویند ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 795 آقایان جلیل متربصون و هدایت قایم مقامی و خانم پروین پرنور مهردانی به سمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال و آقایان فریدن نیافر و امیرحسین نیک پور به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین و سپس آقایان جلیل متربصون به سمت مدیر عامل و هدایت قایم مقامی به سمت رییس هییت مدیره و خانم پروین پرنور مهروانی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و حق امضا در کلیه موارد با مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت بوده و نامه های عادی با امنضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی