اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1166

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی چاپ و تبلیغ رایانه ای آفاق نگارتالش درتاریخ 16/7/85 تحت شماره 1166 دراین اداره به ثبت رسیده وخلاصه شرکتنامه واساسنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 - موضوع شرکت: خدمات چاپ وتبلیغ رایانه ای 2 - تاریخ تشکیل شرکت ومدت آن : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود . 3 - سرمایه شرکت : مبلغ 000/70 ریال منقسم به 7 سهم ده هزارریالی که مبلغ مذکور به صندوق تعاون شعبه تالش واریز گردیده است . 4 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان تالش ، خیابان قدس جنب مدرسه راهنمایی باهنر 5 - مدیران ودارندگان حق امضا : آقای علی فرح بخش طولی به سمت رییس وخانم مریم یوسف زاده جوکندان به سمت نایب رییس وخانم یلدا فرخ بخش طولی به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال وآقای امین فرح بخش طولی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند ومقررگردید کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهد آور بانکی ازقبیل چک و سفته و برات و غیره با امضاَ رییس هییت مدیره و درغیاب رییس با امضا نایب رییس به اتفاق مدیرعامل همرا ه بامهر شرکت دارای اعتبار می باشد واوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 6 - بازرسان شرکت: خانم مرجانه فزونی وداریوش فرح بخش طولی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد واملاک تالش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی